Tinh gọn bộ máy - Việc cần phải làm ngay (VTV)

Dù muốn hay không cũng phải khẳng định, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế là một công việc khó, nhưng không thể không làm bởi bộ máy hành chính hiện tại là phình to tới mức vượt quá sự chịu đựng của ngân sách. Đã có rất nhiều bức xúc khi biết rằng vì nuôi bộ máy hiện tại mà ngân sách hàng năm đã không còn đủ để đầu tư cho phát triển.

 
Hội nghị Trung ương 6 đã bế mạc vào ngày 11/10 sau 7 ngày làm việc. Đã có nhiều vấn đề quan trọng được Ban Chấp hành Trung ương thông qua. Đó là những chủ trương có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước.

Có nhiều chủ trương đã được Trung ương quyết định trong tuần qua như: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

Đây đều là những vấn đề quan trọng cấp thiết hiện nay, tuy nhiên các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy vẫn là vấn đề được dành được sự quan tâm của xã hội nhiều nhất. Được quan tâm là bởi đây là vấn đề đã được đặt ra nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được thực hiện hiệu quả. Ở không ít địa phương đơn vị, bộ máy còn phình to hơn, gây áp lực lớn lên ngân sách và hoạt động kém hiệu quả bởi chồng chéo về chức năng nhiệm vụ.

Và tại hội nghị vừa qua, Trung ương đã thể hiện một quyết tâm cao trong khắc phục vấn đề vốn được cho là rất khó này. Nhiều việc đã được quyết định phải làm ngay. Chưa khi nào tinh thần hành động để có thể tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy lại được coi là cấp bách và quan trọng như tại Hội nghị Trung ương lần này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "Tập trung ưu tiên triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được Trung ương nhất trí cao. Ví dụ như: Kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ; Rà soát, sắp xếp các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án và các cơ quan phối hợp liên ngành cho phù hợp. Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm".

Đặc biệt Trung ương lần này nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Đánh giá cao những giải pháp này, nhiều điều cần thiết lúc này là tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Dù muốn hay không cũng phải khẳng định, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế là một công việc khó, nhưng không thể không làm bởi bộ máy hành chính hiện tại là phình to tới mức vượt quá sự chịu đựng của ngân sách. Đã có rất nhiều bức xúc khi biết rằng vì nuôi bộ máy hiện tại mà ngân sách hàng năm đã không còn đủ để đầu tư cho phát triển. Theo dõi những quyết sách được quyết định vừa qua, đã nhìn thấy quyết tâm và tinh thần hành động của Trung ương và vấn đề đặt ra bây giờ là hành động.