Đảng cộng sản sợ nhất điều gì ? (Phạm Vũ Mai)

Làm thế nào để tham gia Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho an toàn ?