Muốn tổ chức lại EVN, phải vượt thoát tư duy độc quyền (Phạm Bá Bình)

 S bám gi lích nhóm, không riêng gì đi vi EVN, là gông cùm trói buđà phát trin cđt nước. Mun t chc li EVN trong tình hình khng hong thiếđin hin nay, điu trước tiên là phi vượt thoát khi tư duy đc quyn!Thay đi hay cùng chết chìm

Câu chuyn người dân Th đô và rt nhiu cư dân khác t các tnh phía Bc tr v "thăn lông  l" ti các hang đá, dn dà tr thành "xưa như Dim". Báo chí "l Đng" nhng ngày ti s t điu tiết, nóíđi nhng cnh khn cùng ca dân chúng. Tường thut quá nhiu, li t cn cnh cáđám người không phân bit nam n, già tr, nm ngn ngang trong các hang đng, khéo li b Công an quy kết vàđiu 117 thì khn. Các nhà báo hãy nhìn gương các nhà hođng môi trường đang  trong tù hay chun b ra tòa như bà Hng (t t chc CHANGE) ni tiếng. Dn dà, có l hai tiếng "thay đi" s là t húđi vi nn báo chí cách mng. Đòi thay đi, cho dù thay đi cơ chế hay th chế, rt d b quy chp trong thi bui nhiu lon hin nay. Tuy nhiên, căn c vàý kiến các chuyên gia trong bui tđà"Gii bài toán thiếđin" do Câu lạc bộ "Café S" t chc chiu 9/6/2023 thì rõ ràng, tinh thn ca nh ng nă"tin" Đi mi li vng về :Thay đi hay là chết !

Chuyên gia Hà Đăng Sơn phát biu có ý phê phán nhng người ch trích "Quy hoch đin VII", vì theo ông, công vic ca nhng người làm quy hoch là hết sc phc tp và đòi hi trí tu. Tuy nhiên, ông Sơn vn than vãn là Quy hoch "quá cng nhc, 5 năm mđượđiu chnh (mt ln), trong khi thc tế thay đi chóng mt". Ngay lp tc, t trên bàn ch ta, Tiến sĩ NguyĐình Cung, cho rng, "Thc tế thay đi sao không viết li quy hoch. Sao li t mình v ra (quy hoch) ri buc mình (vàđy)". Tiến sĩ Cung nhn mnh :"Phđ th trường ban hành và phi thay đi cách thc làm chính sách, phđ các nhà đu tư đưa ra quyếđnh, đng bàn na, đng ch th na!Nghe ông Cung phán như thế này, nhiu nhà bá"lnh tóc gáy" và cho rng, v Tiến sĩ này đã "ung thuc liu".Chuyn bê bi ca Tđoàn EVN không mi, nó bt ngun t chính sách v cái gi là "an ninh năng lượng" ca nhà nước vđã sai ngay t đu. Đ ra kh i m bùng nhùng EVN phi bđu t đâu, thì bui tđàm vn chưa gút lđược.

"Bn cht h thng ca chúng ta là tinh thn trách nhim giúp cho doanh nghip x lý các vđ là rt thiếu chuyên nghip nên nó dây dưa, l mông n đ cho ông kia, các lut xung đt ln nhau nên nhiu khi doanh nghip chu trn.Nếu c đ như vy, mà thi gian kéo càng dài thì b máy, nht là nhng cá nhân có quyn lc càng được hưởng li bi nhng chm tr đó. Lúc này là lúc ta nhn diđ x lý".Đy là đánh giá ca Phó Giáo sư Tiến sĩ TrĐình Thiên, nguyên Vin trưởng Vin Kinh tế Vit Nam.

Ông Thiên còn nhn mnh thêm , đ gii quyết bài toán thiếđin, phi theo tư duy h thng, đt trên nn tng th trường.Người viết bài này hoàn toàn nht trí, ch xin b sung: Muáp dng lý thuyết h thng, trước tiên phi phá thế đc quyn năng lượng đin là đòi hi cp bách ca người dân trong c nước hin nay. Mun t chc li EVN thì "first things first" là cn phá thế đc quyn ca EVN!  Trên thc tế, Vit Nam đeo đui mô hình qun tr quc gia tp trung, nhưng khi đi ra vi thế gii, lúc nào cũng "xin" các nước hãy công nhn mình có nn kinh tế th trường. S "kiêđnh" này, đưđến hu qu c th là xây dng h thng đin tp trung, cung cđin quc gia theo chương trình đc quyn t trung ương.

Phi vượt thoát tư duy đc quyn

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyn ca Ủy ban Thường v Quc hi, vic Th tướng yêu cu thanh tra EVN là s ch đo rt kp thi. Nhưng ông Nhưỡng gi quan đim, nêđ Thanh tra Chính ph, thm chí là thanh tra liên ngành kim tra, đ tránh tình trng "chuyn nhàđóng ca bo nhau !". Gia thi tiết nng nóng, đin b cúp liên tc, người dâđang bc xúc mà nghe ông Nhưỡng phát biu như thế, cũng phn nào h ha ! Đin là vđ an ninh quc gia, chính vì vykhông th đ cho mt cơ quan đc quyn như EVN làm mt an ninh quc gia . Mong mun ca người dân là phđm bđ điđ đi sng sn xut và sinh hot không b xáo trn và phi sm thanh tra EVN công khai minh bch. Đã đến lúc Chính ph không ch quá tp trung h tr EVN, mà nên có c nhng chính sách h tr cho đa phương nào ch đng được ngun năng lượng.Cơn ngt ngt vì nng nóng do đin php phù đã lêđnh đim , tn hi rt ln nn kinh tế cũng như ngun nhân lc, không cho phép các nhà qun tr quc gia chn ch các quc sách v năng lượng được na.

Đ tìm ra li gii tưu cho nhng bài toán ln phc tp, cách tiếp cn ph quát là tách bài toán ln ra nhiu bài toán nh đ tìm li gii tưđa phương cho các bài toán cc bĐy là phân tích ca Tiến sĩ Nguyn Ngc Chu. Phát trin h thng đin nêđi theo cách tiếp cy. Phi thay đi tư duy, t "quan liêu bao cp" chuyn sang cung ng đin trên toàn quc bng các li gii cung cđin cho tng vùng min. Hãy chia ra nhiu vùng năng lượng. Mi vùng năng lượng vi nhng ưu thế v tim năng các th loi năng lượng ca vùng đó s có mt h thng đin phù hp. Vùng năng lượng, không đơn thun là các yếu t đa lý, mà còn là dân s, vai trò và tm quan trng ca nó đi vi nn kinh tế quc dân. Như vy, các thành ph ln như H Chí Minh và Hà Ni t mình phi là mt vùng năng lượng. Các tnh thành ln khác, hoc mt mình, hoc lin k ni tiếp nhau cũng có th to nên m t vùng năng lượng. Nếu phân tách ra như vy, thì h thng đin, bao gm cơ cu các loi năng lượng và công sut, ca khu vc Nam B, Nam Trung B, Tây Nguyên, Trung Trung B, Bc Trung B hay Bc BThành phố H Chí Minh hay Hà Ni s khác nhau .

An ninh năng lượng hn nhiên là mt bài toán khó, riêng đi vi Vit Nam li càng khó gp bi, vì nếu không tnh táo s t chui vào by c"nước l". Chia tách quyn bính ca EVN như trên không ch giúp cáđa phương, các vùng min có th ch đng gii bài toán năng lượng ca mình, mà còn tđiu kiđ thu hút các nhà đu tư t khp mi min ca T quc. Hãôn li các tm gương c"Bưđin" và "Vin thông", hay "Lương thc" và "Ngân hàng" trướđâđã thoát mt cách ngon mc khi cơ chế quan liêu bao cp như thế nào ?  Tt c đ