Hỗ trợ 2.000 đồng để khắc phục hậu quả thiên tai vẫn đúng ! (Trân Văn)

 Khó có th tìđược ai nghĩ rng, nhng khon h tr tr giá 2.000 đng hoc dưới 10.000 đng đ khc phc hu qu thiên tai là bình thường.Tuy nhiên điu quan trng nht không n đóĐiu quan trng nht n ch h thng chính tr, h thng công quyn t trên xung dưới và ngược li t dưới lên trên xem s bt thường đến mc phi lý y là đương nhiên vì không có gì sai vi qui trình và qui đnh!


Dù khó tin nhưng s kin bà Nguyn Th Kim Truyn ng  xã Tam Vinh, huyn Phú Ninh, tnh Qung Nam được h tr 2.000 đng đ bù đp mt s thit hi mà hai trn bão s 6 và s 9 hi năm ngoái gây ra là tht !

Ngoài vic chng thc, ông Nguyn Văn Phú – Ch tch xã Tam Vinh  gii thích thêm, đi khái :Theo qui đnh, mc h tr đi vthit hi hơ70% v cây công nghip, cây ăn trái là 4 triđng/hécta. Do din tích b thit hi ca bà Truyn khong 10 mét vuông, nên h tr 2.000 đng là đúng qui đnh.Theo ông Phú : Không ch bà Truyn,  xã Tam Vinh có ti 31 trường hđược h tr dưới 10.000 đng (*) !

C như lông Phú phân trn vi báo gii thì h thng công quyđa phương rt cc trong vic thc hin chính sách h tr thit hi do thiên tai :T chc cho nn dân kê khai thit hi. T chc kim tra mđ thit hi. T chđnh giá thit hi. Lp danh sách nhng cá nhân, gia đình cđược h tr, s tiđược h tr. Lãnh đo xã xem xét - phê duyt ri gi cho chính quyn huyn thm tra  phê duyt.

Chng riêng h thng công quyn, nn dân cũng cc chng kém ! H phi kê khai thit hi, np, tiếđi ngũ thđnh thit hi, ch đi kết qu sut mt năm, cui cùng phđếđđiđược ch đnh ch c bui !

Vì sao c hai phí thc thi chính sách và th hưởng  mt rt nhiu sc lc, thi gian nhưng kết qu h tr thit hi do thiên tai ch 2.000 đng như bà Truyn hoc dưới 10.000 đng như 30 gia đình khá Tam Vinh, Phú Ninh, Qung Nam ?

Ging như mi người có nhn th mđ t bình thường tr lên, Ch tch xã Tam Vinh cũng tha nhn, rõ ràng đ dân ch đi mòn mi ri cui cùng nhn v khon h tr thit hi do thiên tai ch 2.000 đng hay dưới 10.000 đng là thy khó cho dân ! Song ging như tt c các viên chc hu trách thường phát ngôn v công vông Ch tch xã cũng khng đnh :Tt c đđúng vi qui trình, qui đnh !

***

Khó có th tìđược ai nghĩ rng, nhng khon h tr tr giá 2.000 đng hoc dưới 10.000 đng đ khc phc hu qu thiên tai là bình thường.Tuy nhiên điu quan trng nht không n đóĐiu quan trng nht n ch h thng chính tr, h thng công quyn t trên xung dưới và ngược li t dưới lên trên xem s bt thường đến mc phi lý y là đương nhiên vì không có gì sai vi qui trình và qui đnh !

Trước giđ th chuyn bt thường đến mc phi lý liên tc xy ra trên x s này, đi vi dân tc này nhưng c ngm mà xem, đã có bao gi nhng viên chc hu trách nhn sai, k c khi hu qu tr thành nhãn tin ?  Vit Nam, qui trình và qui đnh không to lp tiêu chí, chun mc, đó ch là v đ đ phòng, giúp tránh phi nhn sai, phi nhn trách nhim và duy trì s khn kh chưa biếđến lúc nào mi tđim dng !

Trân Văn

Nguồn : RFI, 30/11/2021

Chú thích

(*) https://tuoitre.vn/mot-nguoi-o-quang-nam-nhan-ho-tro-thiet-hai-do-bao-voi-so-tien-2-000-dong-20211126094940772.htm