Bill Gates : Đầu tư vào công nghệ mới là giải pháp (Phạm Phú Khải)

Na ly nước vơi cũng là cơ hđ cho tt c chúng ta, trong đó có Bill Gates, góp phn làm cho nó đy li. 30 năm, ch mt thế h thôi, đ đđược mc tiêu không thi khí ô nhim, là mt th thách cc ln, mà chính Gates cho rng là th thách ln nht ca nhân loi hin nay. Chúng ta có quyn lc quan, vì nhng người giàu có nht trên thế gii như Gates, đã không ch góp công, góp ca mà còn góp trí tu và tâm huyết, vì tương lai ca các thế h mai sau. 


Hi ngh Nhóm ln th 26 COP26 đã kết thúc trong bun vui ln ln. Gn 200 quc gia đã đng ý, và cam kết, cùng nhau không còn khí thi nhà kiếng (zero emission) vào năm 2050 đ có th ngăn chn nn hâm nóng tráđt không quá 1.5 đ C. Đó là mt kết qu rt tích cc, dù hành đng ra sao thì thi gian mi biếđược. Tuy nhiên, bao nhiêu quc gia và thành viên tham d COP26 cũng bày tỏ tht vng khi có quc gia không cam kếđ cùng nhau loi hn s ph thuc vào than đá ("phase down", not "phase out"), mà Đ là mt trong nhng nướng h ch trương này. Nếu không loi tr than đá hoàn toàn mà vn còn ph thuc phn nào vào các nhiên liu hóa thch (fossil fuel) thì kh năng đ có th đt mc tiêu không còn khí thi s b nh hưởng nng n.

Tùy vào cách nhìn vđ, có người s bo kết qu COP26 là na ly nước vơi, còn người khác thì cho rng là na ly nướđy.

Ngay sau khi COP26 chm dt, phó giáo sư Jessica F. Green quan ngi rng bng chng v hi ngh va qua cho thy có nhiu tht bi. Viết trên tp chí Foreign Affairs vào ngày 12 tháng 11, Green bin lun rng tuy các chính tr gia đu công nhn nhân lođang  trong cuc khng hong v khí hu, nhưng h đã chng t không có kh năng thc hin hành đng có tính cách quyếđnh mà mt cuc khng hong như vđòi hi. Các quc gia đã không tìm ra được 100 t đô la tài tr cho các quc gia đang phát trin mà đã ha 11 năm trước ti COP16. Green bin lun rng mi hành đng thành công v khí hu cn phi bđu vi vic vđng chính tr  tm quc gia. Green nhđnh Hu hết mi người không có quan đim mnh m v nng đ COtrong khí quyn, nhưng h quan tâm sâu sđến vic làđm bo, y tế sc khe vi giá phi chăng, không khí và nước sch’. Green đ ngh là nêđánh thuế các tđoàn ln, cung cp vic làm an toàn và thúđy năng lượng sch, bđó l à nhng chính sách được s ng h rng rã nhiu quc gia. Nói tóm li, đi vi Green, cn phi ci t thuế khóa và các lut l thương mđ đi phó vi biếđi khí hu.

Trong khi Green hơi bi quan, thì Bill Gates cho biếông nhìn kết qu ca COP26 khá lc quan. Cách phân tích và nhđnh ca Green và Gates có l không khác nhau nhiu, ch là mi quan tâm n đa ht khác nhau.

Bill Gates là mt trong nhng người quan tâm sâu sc và đu tư đáng k vào các vđ liên quan trc tiếđến nhu cu căn bn nht trong đi sng con người, t thăn, thuc men, dch bnh, vaccines v.v… cho đến biếđi khí hu. Trong mi vđ, Gates tin tưởng vào kiến thc, khoa hc và công ngh đóng vai trò quan yếu cho các gii pháp và thách thc ln

Đi vi biếđi khí hu, Gates tin rng chìa khóa n chỗ giđược phí bo him xanh (the Green Premiums), mà theo Gates, ‘thut ng nàđ cđến s khác bit v chi phí gia mt sn phm có thi ra carbon và mt sn phm thay thế nhưng không thi ra carbon’. Bi vì nếu các sn phđược to ra t năng lượng xanh tn kém hơn cho người dùng thì nó không th thành công được, do đó Gates bin lun rng cn phi dn n lc và đu tư vào các công ngh mi.

Trong bài viế"Đây là cách chúng ta xây dng mt nn kinh tế không thi khí" (This is how we build a zero emissions economy), ph biến trên trang mng ca mình là GateNotes, Gates có ph biến mt nghiên cu gđây công. Vi tđ "Tài tr cho Cuc Cách mng Công ngh Sch" (Financing the Clean Industrial Revolution), Gates có v thuyết phc ngườđc vì sao ông nhìn vđ biếđi khí hu lc quan.

Trong nghiên cu ca mình, Gates trình bày các ngun thi ra khí nhà kiếng trên toàn cu, trong các lĩnh vc xây dng, sn xut, vn chuyn, nông nghip và đin lc. Theo Gates thì mt nhiên liđược s dng rng rãi nht là xi măng. Nó là nn tng ca mi xây dng nhà ca và đường xá. Ngày nay con người có th dùng vt liu khác, nhưng xi măng vn bn b và an toàn hơn. Tuy nhiên, mi tn xi măng được to ra cũng thi ra mt tn CO2, theo cách sn xut hin nay. Là người xut thân t công ngh, và đu tư nghiên cu và có thm quyn v nó, Gates kết lun rng chúng ta không th đòi hi các quc gia khác hay các thế h tương lai ngng xây dng tương lai ca h, vì đó là điu vô lý và không tưởng. Nhưng nếu biếđu tư vào các sáng to hin nay, nghiên cu và phát trin (R&D), nht là các công ngh xanh và sch, hùn vn cho các công ty năng lượng sch, thì t năm 2022 đến 2050, Gates tin tưởng rng bn công ngh đang có hin nay có trin vng giúđđược khí thi ZERO vào năm 2050. Như ng điu quan trng và thc tế không kém là cđm bo rng tt c nhng s thay thế v sn phm và dch v này, k c các năng lượng xanh và sch này, thì giá c phi chăng và d dàng tiếp cđ mi người trên khp thế gii s dng chúng.

Bn công ngh mà Gates trình bày trong nghiên cu này, tuy khá mi m, nhưng có trin vng rt cao. Đó là direct air capture (DAC), sustainable aviation fuel (SAF), long duration energy storage (LDES) và green hydrogen (GH2).

DAC là công ngh mi có mc tiêu chiếm ly, và loi tr, khí thi carbon. Nó có trin vng vì nếđu tư đúng mc, nó có kh năng loi tr hàng t tn CO2.

Hàng không chiếm t l s dng năng lượng rt cao. Mt chuyến bay t San Francisco đi London và v s thi mt tn CO2. Đến năm 2050, s lượng hành khách bay mi năm lên 8 t người, gp hai hin nay. SAF là năng lượng có kh năng thay thế nhiên liu hóa thch nhưng không thi khí ô nhim môi trường.

LDES là công ngh mđể lưu tr năng lượng , đc bit t năng lượng tái to (renewable energies), vi mc cha cao nht và d được lâu hơn 4 tiếng, và Hđng LDES hy vng có th đđược dung lượng 85-140TWh (terawatt là mt ngàn t watts, 1012) vào năm 2040.

Hydrogen  có th được s dng làm nhiên liu vn chuyn và lưu tr đin, và Green Hydrogen có nghĩa nhiên liu xanh do tái to.

Vi mi công ngh mi, ban đu giá thành mc hơn sn phm cùng loi rt nhiu. Chng hn, năng lượng mt tri. Bell Labs chế to ra tế bào quang đin silicon (silicon photovoltaic cell) đu tiên vào năm 1954. 20 năm sau, tm năng lượng mt tri tn 100 M kim cho mt watt. Gia thp niên 1980s, giá thành xung còn 1 phn 10, 10 M kim. Mt thêm 20 năm na, nó xung thêm 1 phn 10 na, ít hơn 1 M kim cho mt watt vào đu thp niên 2010s.

T bài hc trên, Gates bin lun rng bn công ngh này có trin vng đ có th giúp nhân lođđược mc tiêu không thi khí năm 2050, vđiu kin là chính quyn, công ty và tư nhân cùng nhau đu tư đ nó có kh năng thc hin tm ln (scaling or scale up). Đu tư càng nhiu và càng nhanh thì chúng ta có th bt kp cho nhng năm tháng hay thp niên b b l cơ hi gim thiu khí thi trướđây.

Sau khi tham d và phát biu ti COP26, Gates đã viếbài cm tưởng  trên mng ca mình GateNotes  vào ngày 8 tháng 11, trong đó ông cho rng đã có nhiu thay đi trong 6 năm qua. Mt trong nhng chuyđi ln là s đ cao sáng to v năng lượng sch đượưu tiên trong ngh trình ca COP26. Đi vi Gates, đ không còn khí thi nhà kiếng vào năm 2050, nó "s đòi hi mt cuc Cách mng Công ngh xanh, trong đó chúng ta kh carbon trong hu như toàn b nn kinh tế vt cht : cách chúng ta to ra mi th, to ra đin, di chuyn chung quanh, trng thc phm, làm mát và sưởm các tòa nhà. Thế giđã có mt s công c mà chúng ta cđ làđiđó, nhưng chúng ta cũng cn mt s lượng ln nhng phát minh mi". Chuyđi ln th hai là Gates thy rng các khu vc tư nhân hiđang đóng vai trò trung tâm cùng vi các chính ph và t chc phi li nhun. S chuyđi ln th ba là Gates đang thy kh năng thích ng vi khí hu thm chí còn nhiu hơn trước. Gates cho biếông rt vui mng thy Tng thng Joe Biden và các lãnh đo khác lđi lp li tm quan trng ca vic thích nghi vi nhng biếđi trong cuc sng.

Gates kết lun rng khi nhìn vđ đang cn gii quyết, s luôn có người nhì khía cnh na ly nước vơi, trong khi ông nhìn thy cái ly đó đang ngày càng đượđong đy. Nếu tiếp tc như thế, tc dn n lc vàsáng to , gim phí tđ đt mc tiêu không thi khí nhà kiếng, và giúp cho các nước nghèo thích ng vi biếđi khí hu, thì s tránh được thm ha khí hu trong tương lai.

Na ly nước vơi cũng là cơ hđ cho tt c chúng ta, trong đó có Bill Gates, góp phn làm cho nó đy li. 30 năm, ch mt thế h thôi, đ đđược mc tiêu không thi khí ô nhim, là mt th thách cc ln, mà chính Gates cho rng là th thách ln nht ca nhân loi hin nay. Chúng ta có quyn lc quan, vì nhng người giàu có nht trên thế gii như Gates, đã không ch góp công, góp ca mà còn góp trí tu và tâm huyết, vì tương lai ca các thế h mai sau.

Phn còn li là bn phn ca mi người : Ai cũng nên t hi mình có th làđược gì cho th thách chung này !

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 25/11/2021