Ai đứng sau chiến dịch đánh phá RFA, VOA, BBC trên Fanpage ? (Đồng Phụng Việt - RFA tiếng Việt)

RFA, VOA, BBC không ch là các cơ quan truyn thông quc tế mà còn liên quan hoc trc tiếp, hoc gián tiếđến Chính ph M, Chính ph Anh. Tn công  xâm nh sđi trang Facebook Vit ng ca các cơ quan truyn thông này chc chn s không được xem là trò đùa ca...qun chúng, nhân dân kính "Bác", yêĐng, trung thành vi chế đ ta. 


Tấn công RFA, VOA, BBC, Chính phủ Việt Nam bỗng nhiên có... cờ !

Đồng Phụng Việt, RFA, 30/10/2021

Sự kiện ba trang Facebook của Ban Việt ngữ ba cơ quan truyền thông quốc tế là RFA, BBC, VOA bị tấn công và bị đổi tên : RFA trở thành "Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm", VOA thành "Đông Lào muôn năm", BBC thành "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" đã đặt cờ vào tay Chính phủ Việt Nam. Đây là tình huống mà người Việt thường ví von : "Cờ đến tay ai người đó... phất". Vấn đề là chờ xem họ sẽ phất loại cờ nào !

Du cam kết tôn trng và thc thi lut pháp quc tế v nhân quyn, bao gm ba văn kin :Tuyên ngôn Quc tế v Nhân quyn, Công ước Quc tế v các Quyn Dân s và Chính tr, Công ước Quc tế v các Quyn Kinh tế, Xã hi và Văn hóa – song h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam vn thường xuyên ch trích RFA, VOA, BBC ch vì thông tin, nhđnh không ging vi quan đim cĐng, Quc hi, Nhà nước Vit Nam. Thm chí h thng truyn thông chính thc vn là nhng cơ quan ngôn lun ca các cơ quan chính tr, cơ quan công quyn ti Vit Nam còn liên tc kêu gi...u tranh, vch trn" c ba cơ quan truyn thông quc tế va k. Tên mi mà nhng k xâm nhp vào ba trang Facebook Vit ng ca RFA, VOA, BBC đã chn, phánh mt cách...trung thc c tuyên b ln vic v đng cho tháđ, cách hành x thù đch đó !  

Tuy nhiên trong s kin này, đó không phi là đim ct lõi.Đim ct lõi n ch Chính ph Vit Nam s làm gì ? Nếu quan sát cuc tn công  xâm nhp vào c ba trang Facebook Vit ng va k ngay t đu, có th nhn ra vàđiđáng chú ý :

Th nht, dường như đây là mt cuc tng tn công có xung kích dđường và có lc lượng tr b hm sđ tràn vào mc tiêu. Trong vòng chưđy hai gi sau khi nhng trang Facebook Vit ng ca RFA, VOA, BBC b đi tên, trên mi trang có hàng ngàn li tán thưởng hành vi dù phm pháp nhưng...kiên đnh v lp trường y. V logic, người có th tán thưởng viđi tên trang Vit ng ca RFA, VOA, BBC như đã thy, đã biết, t s không bn tâm, cũng chng theo dõi thường xuyên nhng trang Facebook đó, thành ra vic xut hin hàng ngàn li khen trong vòng hơn mt tiếng ch có th xy ra khi... có hn t trước !

Th hai, thông thường, nn nhân hoc các nn nhân -  đây là RFA, VOA, BBC  ch có th báo vi Facebook và ch gii quyết hu qu ca vic b tn công, xâm nhp. Thi gian ch đi thường không ngn, nhưng trên thc tế, ch khong hai gi sau khi b đi tên, nhng trang Facebook nàđã được tr li tên cũ. C ba (RFA, VOA, BBC) sm giành lđược quyn kim soát trang Facebook ca h (?), b phđiu hành Facebook phát giác c ba v chiếđot nhanh bt thường nêđiu chnh ngay lp tc (?), hay hacker git mình do cht nhn ra mđ nghiêm trng ca vđ (?). Ít nhđến gi này đã có mt Facebooker tên Nguyn Tun Khi - người khoe đã tn công trang Facebook Vit ng ca RFA, VOA, BBC(1), xóa sch tt c các du vết cđương s trên Facebook.

***

RFA, VOA, BBC không ch là các cơ quan truyn thông quc tế mà còn liên quan hoc trc tiếp, hoc gián tiếđến Chính ph M, Chính ph Anh. Tn công  xâm nh sđi trang Facebook Vit ng ca các cơ quan truyn thông này chc chn s không được xem là trò đùa ca...qun chúng, nhân dân kính "Bác", yêĐng, trung thành vi chế đ ta. Đây rõ ràng là cơ hđ các cơ quan bo v pháp lut, các cơ quan ngoi giao ca các chính ph, các t chđa phương v an toàn thông tin, an ninh mng ca thiên h thúép Chính ph Vit Nam thc thi không ch các cam kết mà còn chng minh thin chí khi kêu gi thiên h h tr bo v an toàn thông tin, an ninh mng.

batngo02

Hình chp t mt trang Facebook thân chính ph ca ngi v tn công. FB : Cùng troll phđng

Tuyên b Lut An ninh mng mà Quc hi Vit Nam thông qua hi tháng 6 năm 2018 không trái vi thông l cũng như lut pháp quc tế vì cũng x lý các hành vi...gây s c, tn công, xâm nhp, chiếm quyđiu khin, làm sai lch, giáđon, ngưng tr, tê lit trên không gian mng s tr thành khoác lác...

Ch th s 14/CT-TTg do Th tướng Vit Nam ban hành hi tháng 6 năm 2019, yêu cu các cơ quan hu trách ti Vit Nam phi...gia tăng hp tác, tham gia các t chc, tha thun quc tế song phương, đa phương trong lĩnh vc an toàn, an ninh mng(2) s tr thành trò h...

Nhng cam kết kiu như cam kết ca mt Th trưởng Công an  người thay mt chính ph Vit Nam ti AMCC (Hi ngh B trưởng ASEAN van ninh mng)ln th 5 hi tháng 10 năm 2020 -tham gia tích cc và có trách nhim trong các cơ chế hp tác ASEAN v đm bo an ninh, an toàn không gian mng(3)... s khiến thiên h bt cười...

Hay nhng đ ngh như đ ngh cđi din Vit Nam ti AIPA (Đi hđng Liên ngh vin các nước ASEAN) ln th 42 cách nay hai tháng (tháng 8 năm 2021) : Thành lp các cơ chế hp tác khu vc qua kênh ngh vin, chia s kinh nghim trong hoàn thin chính sách, giám sát trin khai an toàn an ninh mng(4)... s b r rúng...

...nếu Chính ph Vit Nam làm ngơ v tn công trang Vit ng ca RFA, VOA, BBC, bt k có không ít cá nhân hoc dính líu trc tiếp hoc gián tiếp có liên quan đến v nàđang ào khoe...chiến tích như khoe...công trng trên mng xã hi.

Chưa có bng chng nào v vic Chính ph Vit Nam có đng sau nhng k tn công, xâm nhp như thiên h đã tng vch mt, ch tên hay không, song trên thc tếđến giít nht, thiên h, k c nhng quc gia thường xuyêđđu vi nhau như M - Nga đã đng thun :Không tn công h thng kết cu h tng mng ca nhau. Không tn công h thng phng an ninh mng ca nhau và H TR NHAU ĐIU TRA CÁC CUC TN CÔNG MNG VÀ TI PHM MNG ĐƯỢC TIN HÀNH T LÃNH TH CA MÌNH -là ba quy chun chung làm nn tng cho không gian mng. Dù mun hay không, hacker cũng đã n c vào tay Chính ph Vit Nam. C ch xem đó là loi c nào ?

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 30/10/2021

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=598321324934436&set=p.598321324934436&type=3

(2) https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/CT-TTg

(3) https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tham-gia-tich-cuc-trong-hop-tac-asean-ve-dam-bao-an-ninh-mang/668009.vnp

(4) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/viet-nam-de-nghi-aipa-co-co-che-hop-tac-an-ninh-mang-va-ho-tro-chong-dich-768684.html

(5) https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/fanpages-of-three-media-rfa-voa-bbc-have-all-been-renamed-by-tricker-10302021012604.html

*******************

Fanpage của ba đài RFA, VOA và BBC bất ngờ bị đổi tên

RFA, 30/10/2021

Sáng ngày 30/10/2021, c ba trang Facebook Vit ng ca cáđài ln như ĐàÁ Châu T Do, VOA tiếng Việt, BBC News tiếng Việt đđng lot b đi tên.

batngo03

Ảnh chụp màn hình giao diện trang Facebook của ba trang FB RFA, VOA, BBC b đi tên vào sáng ngày 30/10/2021 - RFA edited

Đài Á Châu T Do b đi thành "Đảng cộng sản Vit Nam muôn năm", BBC News tiếng Việt b chuyn thành "Ch tch H Chí Minh vĩ đi" và VOA tiếng Việt li tr thành "Đông Lào Muôn Năm".

C ba đài Vit ng này nhiu ln b báo chí trong nước cho là các "trang báo thiếu thin chíđi vi chính quyn Vit Nam, riêng RFA hin có ba cng tác viên, blogger đang b cm tù là cáông Nguyn Văn Hóa, Nguyn Tường Thy và Trương Duy Nht.

C ba trang đu ngay lp tc có thông báo v vic tên trang b đi. VOA thông báo trên trang Facebook ca mình như sau :

"Vào khong 10 gi ti ngày 29 tháng 10, gi miĐông Hoa K, trang Facebook ca VOA tiếng Việt b "hack", và b đi tên thành "Đông Lào Muôn Năm".

VOA tiếng Việt đang liên lc Facebook đ ly li tên cũ, tăng cường bo mt.

Xin cáo li cùng quý đc gi v s c này".

Khong mđến hai gi sau, các trang nàđu ly lđược tên như cũ và phi hp vi Facebook đ khc phc s vic.

Trong bài viết trên báo Nhân Dân - cơ quan trung ương cĐảng cộng sản Vit Nam hi năm 2020 vi tiêđ "VOA, RFA vn tiếp tc chng phá Vit Nam" cho rng, "bên cnh viđ ngh chính quyn cùng cơ quan chc năng ca M cn chn chnh hođng ca VOA, RFA sao cho phù hp vi các nguyên tc, quan đim ca nước M vi Vit Nam ; thì mt khác, chúng ta cn tiếp tđu tranh vch trn tháđ, mưđ, mi th đon ca VOA và RFA".

Trang Chính tr Vit Nam chuyêđăng các tin ng h Chính ph chy dòng tít "Sc : Trang RFA chuyên chng phá Vit Nam bt ng đi tên thành "Đng Cng Sn Vit Nam Muôn Năm".

Mđc gi trên Facebook cđài RFA bình lun : "Hacker gii thế hack giúp tin h tr COVID cho người dâđi, ch t năm ngoáđến gi".

batngo04

Mt bui hi tho ca Lc lượng 47  huyn Hương Khê, tnh Hà Tnh. nh : huyn Hương Khê.

Vit Nam có lc lượng dư lun viên hùng hu lêđến hàng chc ngàn người ca c quâđi và công an được cho là "va hng va chuyên, kiên đnh lp trường, có trình đ, k năng s dng công ngh cao"

Tng cc Chính tr Quâđi nhân dân Vit Nam hi năm 2016 cho thành lp Lc lượng 47 nhm chng các "quan đim sai trái" trên mng Internet ti Vit Nam.

Đến năm 2018, B Quc phòng tiếp tc cho ra mt B Tư lnh Tác chiến không gian mng, ngoài vic "tham gia bđm an ninh, an toàn không gian mng quc gia" t chc này còn có nhim v "đu tranh phòng, chng din biến hòa bình trên không gian mng ; góp phn cùng toàĐng, toàn dân, toàn quân bo v vng chđc lp, ch quyn ca T quc c trêđt lin, trên không, trên bin và không gian mng".

Hi năm ngoái, nhóm bo mt ca Facebook cho biết nhóm hacker APT32 (Ocean Lotus - Sen Bin) do chính ph Vit Nam hu thuđã lan truyn mã đc nhm vào các nhà hođng Vit Nam, các chính ph nước ngoài, các cơ quan báo chí, cùng các t chc phi chính ph, doanh nghip.

Tháng 10 này, báo chí quc tế dn ngun tho tin cáo bucGiáđđiu hành ca Facebook là Mark Zuckerberg đã đích thân chp nhn yêu cu mnh m ca Hà Ni trong vic gii hn nhng bàđăng b cho chng Nhà nước.

Theo AFP, mng xã hi khng l Facebook trong nhng năm qua tr thành mt diđàn ph biến cho gii hođng tđt nước cng sn này khi mà truyn thông đc lp b cm tit. Thế nhưng nhng tiếng nói ch trích trên mng này trong thi gian sau này là mc tiêu b ngăn chn.

Nguồn : RFA, 30/10/2021

*******************

Động thái lạ của Hiếu PC sau vụ Fanpage các đài Âu, Mỹ bị đổi tên ủng hộ Đảng cộng sản Việt Nam

RFA, 30/10/2021

Chuyên gia ti Trung tâm Giám sát An toàn không gian mng quc gia Vit Nam (thuc Cc An toàn thông tin - B Thông tin và truyn thông) Ngô Minh Hiếu hay còn gi là Hiếu PC có đng thái l ngay sau khi trang Facebook ca cáđài ln b tricker táđng đi tên.

batngo05

Chuyên gia tại Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia Việt Nam Ngô Minh Hiếu - afamily/RFA edited

C th, ông này đưa lên Facebook cá nhân có du tích xanh và 300.000 người theo dõi hai tnh chp màn hình Đài Á Châu T Do và hai đài khác b đi tên cùng biu tượng : ?///?

Biu tượng này hàý "ba que b khóa mõm", "ba que" là tên gi ca nhng nhóm dư lun viên hay troller trên mng xã hi nhm gi nhng ngườđưa thông tin không có li cho Đảng cộng sản Vit Nam.

Trong phn bình lun ca mình Hiếu PC cho biết thêm : "Cái này không phi tui nhan, t hôm qua ti gi đi tha nhiu ri nhan, bc ri à ??".

Hiếu PC là mt tricker ni tiếng, tng b toà án M kêán lêđến 13 năm do hành đng ăn cp ba triu s an sinh xã hi và các tài khon ngân hàng ca người M đ bán kiếm li cho bn thân.

Sau by năm th án, Hiếđược ra tù trước hn và v đu quân cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mng quc gia Vit Nam.

Hi tháng 6 năm nay, Hiếu PC lên trang cá nhân kêu gi cng đng báo cáo hàng lot YouTuber Phil Dong  Canada vì cho rng ông này "nói xu Bác H".

Trong mt bài phng vn báo Dân Vit tháng 9/2021, Hiếu PC cho rng mình được Facebook chn làđi din truyn thông cho mng xã hi nà Vit Nam đ chun b cho chương trình nâng cao nhn thc v an toàn thông tin mng cho người dùng.

Như chúng tôđã thông tin, sáng ngày 30/10/2021 gi Vit Nam c ba trang Facebook Vit ng ca cáđài ln ca M và Anh như ĐàÁ Châu T Do, VOA tiếng Việt, BBC News tiếng Việt đđng lot b đi tên thành các têng h Đảng cộng sản Vit Nam.

Trang Thoibao.de ca nhà báo Lê Trung Khoa  Đc sau đó cũng b đi thành "Vit Nam muôn năm 79" và vn chưa ly lđược tên cũ.

Nguồn : RFA, 30/10/2021