Đại dịch và cuộc trưng cầu dân ý ngoài dự kiến ! - Trần Văn

Hình nh hàng ngàn nn dân, k c người già, tr con lũ lượt ri khi Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 15 tháng 8, sau khi chính quyn nơi này quyết đnh kéo dài thi gian cô lp thêm mt tháng (1), cung cp thêm bng chng, chng minh nhng tuyên b rn rng ca h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương ti đa phương ti Vit Nam ch là "chót lưỡi, đu môi". Nguyên nhân dn ti đt di tn th hai khi đô th sm ut, năng đng nht Vit Nam trong vòng chưa đy mt tháng vn là tuyt vng.

dan1

Hàng ngàn nn dân, k c người già, tr con lũ lượt ri khi Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 15 tháng 8

Đt dch Covid-19 th tư ti Vit Nam sp tròn bn tháng. Thành phố Hồ Chí Minh t cô lp và b cô lp sp tròn ba tháng. H tr ch , phân phát thc phm, thm chí giúp đ thuc men, thiết b tr th, ch yếu vn ph thuc vào t tâm. Nhng người kit qu sm nht, bi quan nht đã ra đi trước, gi ti lượt nhng người tng lc quan hơn vì có th cm c lâu hơn. Cư dân các đa phương khác tìm ti Thành phố Hồ Chí Minh còn có ch lánh nn. Còn cư dân Thành phố Hồ Chí Minh có th chy đi đâu ?

Nếu được tr giúp ngay t đu v chn nương thân, miếng ăn, yên tâm vì s được cp cu kp thi, thích đáng khi chng may b nhim Covid-19, chc chn không có đt di tn th hai như va thy ! Tuy nhiên các chính sách h tr, gói cu tr, k c cu tr được xem là táo bo chưa tng có (2) vn đang đâu đó! Tr cp tin, tr cp thc phm còn hiếm thì mơ gì đến tr cp giúp an cư cho c người thuê nhà ln người có nhà cho thuê, dù nhiu người tiếng là ch nhà tr nhưng đang là con n ca nhiu nơi vì vay đu tư ! Hết h thng chính tr ti h thng công quyn dõng dc tuyên b: "Không b ai li phía sau" nhưng không cho ai thiếu tin đin, tin nước, phí vin thông (Internet, đin thoi) Nhng dch v thiết yếu vi dân sinh vn thu đúng, thu đ không đ sót đng nào ! Làm sao đ sng - gi không còn là câu hi ca riêng nhng thành phn xưa nay vn được xem là yếu thế trong xã hi Vit Nam, đó là trăn tr chung ca t t c các gii khi nn móng bo đm kh năng hi phc (vn liếng, nhân lc) đã tan hoang !

***

Đi dch đã bày ra cho mi cá nhân và tng gii cm nhn tường tn thế nào là "tài tình, sáng sut" và "ưu vit" ca h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam.

Trong 18 tháng tính t khi Covid-19 lan rng trên toàn cu, nhng h thng này không hc được gì hu ích. Vì Chiến lược phòng, chng dch vn ch xoay quanh "truy vết, cách ly, cô lpvà không thèm bn tâm v vaccinenên Th tướng tiếp tc hô hào "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng" - ging như thưở thúc ép đng bào đ cao cnh giác vi k thù hu hình, cho đến khi thc tế chng minhChiến lược phòng, chng dch y đã khiến thm ha gia tăng mc đ thit hi c v nhân mng ln tài sn.

Gi, Th tướng tiếp tc phát đngPhong trào đc bit "C nước đoàn kết, chung sc, đng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đi dch Covid-19(3).

C nước có bao gm các viên chc lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương không ?

Nếu có, chng l đoàn kết, chung sc, đng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đi dch Covid-19s tính c nhng trường hp như Thanh Hóa: Gia đi dch, t chc hi ngh chn mu xây dng qun th tượng đài "Con tàu tp kết" tr giá 255 t đng mà theo d kiến, s khi công vào quý ti (4) ? Hay tính c nhng trường hp như Ngh An: Gia lúc dân chúng qun qui vì thiếu thn, bnh tt, mt mát vn t chc hi ngh bàn vic xây dng Thác chín tng, tr giá 1.625 t đ tôn vinh thân mu ông H Chí Minh (5).

Có cnđoàn kết, chung sc, đng lòng thi đua phòng, chng và chiến thng đi dch Covid-19đ t trên xung dưới, t Nam ra Bc không nhng hn lon, mà còn góp phn gia tăng lây nhim Covid-19 vì thc thi kim soát "thc phm, hàng hóa thiết yếu", vì "giy đi dường phi có UBND phường nơi làm vic xác nhn", vì "khai báo di biến đng dân cư" ? Đoàn kết, chung sc, đng lòng thi đua như thế rõ ràng không thphòng, chngnói gì đếnchiến thng đi dch Covid-19 !

Khi đoàn kết, chung sc, đng lòng vn ch là trút gian nan, mt mát lên đu lê dân, ch là ha hão và hô hào suông, làm gì cũng sai, phi sa thì điu đó có khác gì thi đua t đào h chôn th chế. Cho đến gi, c chiến lược ln cách thc phòng, chng đi dch Covid-19 ch mi cho thy h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam va bt tài, va bt nhân. Nhiu viên chc hu trách t trung ương đến đa phương đã kém ci, vô trách nhim li huênh hoang, không biết s hu ha !

Trân Văn

VOA, 16/08/2021

Chú thích

(1) https://www.youtube.com/watch?v=Gy7Cx4-q4pk&ab_channel=Vnews24h

(2) https://tuoitre.vn/cham-nhat-7-10-ngay-nguoi-dan-se-nhan-duoc-ho-tro-tu-goi-26-000-ti-20210707171348344.htm

(3) https://baotintuc.vn/chinh-tri/thu-tuong-phat-dong-phong-trao-thi-dua-dac-biet-20210814131129217.htm

(4) https://vnexpress.net/thanh-hoa-chon-mau-xay-tuong-dai-khu-luu-niem-255-ty-dong-4299756.html

(5) https://nhadautu.vn/nghe-an-thong-nhat-y-tuong-du-an-thac-9-tang-cua-tt-group-o-nam-dan-d56198.html