Thảo Luận: Con Đường Dân Chủ Cho Việt Nam P2 - Song Chi

Cuộc thảo luận cùng cô Song Chi, ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Võ Văn Tạo. Đây là phần 2 tiếp theo cùng nội dung con đường dân chủ cho Việt Nam: