Hoàng Bách Channel: Donald Trump Thiếu Trách Nhiệm, Để 1/2 Triệu Người Chết Vì Covid-19?

Thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách. Chủ đề về diễn biến chính trị Mỹ hiện tại, bài học nào từ ứng phó Covid-19 dưới thời ông cựu tổng thống Donald Trump: