Giải oan cho một đất nước dân oan - Nguyễn Gia Kiểng (Audiobook)

Muốn mở ra kỷ nguyên dân chủ và giải oan cho đất nước, trí thức Việt Nam phải hiểu rằng thời đại của những thay đổi chế độ bằng bạo lực và nội chiến đã chấm dứt. Thời đại của những thay đổi chính quyền do sự can thiệp của một cường quốc cũng đã chấm dứt. Cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước chỉ có thể là cuộc đấu tranh hoàn toàn của người Việt Nam, với sự thúc đẩy của làn sóng dân chủ đang trào dâng trên thế giới.

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận phiên bản audiobook bài viết của ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường Trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, được thực hiện với giọng đọc của ông Cang Xuân.