Bế tắc về tư tưởng và đường lối trước đại hội 13 - Việt Hoàng (Audiobook)

Đảng cộng sản có thể là một giải pháp cho dân tộc Việt Nam không? Chắc chắn là không. Đảng cộng sản Việt Nam không thể thay đổi và họ cũng không có bất cứ dự án nào cho đất nước, mong muốn của họ chỉ là kéo dài chế độ được ngày nào hay ngày đấy. Đã đến lúc trí thức và người dân Việt Nam cần ủng hộ cho một giải pháp mới, một lực lượng chính trị mới, một kết hợp mới để thay thế Đảng cộng sản.

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận phiên bản Audiobook bài viết của Việt Hoàng, được thực hiện bởi Cang Xuân.