Audio Thông Luận: "Chúng ta không chỉ thay đổi chế độ cộng sản" - Trần Hùng

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận audio bài viết "Chúng ta không chỉ thay đổi chế độ cộng sản" của Trần Hùng, được thực hiện bởi anh Cang Xuân. Xin trích: "Chỉ khi chúng ta thay đổi được văn hóa nô lệ đã tồn tại cả ngàn năm trên đất nước ta bằng văn hóa dân chủ thì chúng ta mới có thể vượt lên trên số phận của mình."