Bàn về dân chủ và dân trí (Giang Hoàng)

Nói rằng : hãy khoan nghĩ tới dân chủ khi dân trí chưa cao cũng chẳng khác gì nói với một người chưa biết bơi rằng : anh/chị đừng bao giờ xuống nước cho tới lúc nào biết bơi.