Tuyên bố của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam (về dự luật An Ninh Mạng)

Hà Nội, 8/6/2018 - Chúng tôi nhận thấy rằng dự thảo luật an ninh mạng hiện được trình trước Quốc hội có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam, và có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Hoa Kỳ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu dự luật này để đảm bảo rằng nó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
[STATEMENT FROM THE U.S. EMBASSY] 
Hanoi, June 8, 2018 – We find the draft cyber law currently before the National Assembly may present serious obstacles to Vietnam’s cybersecurity and digital innovation future, and may not be consistent with Vietnam’s international trade commitments. The United States and Canada urge Vietnam to delay the vote on the draft law to ensure it aligns with international standards.

Nguồn: https://www.facebook.com/usembassyhanoi/photos/a.444999608862240.113492.110425642319640/2111280745567443/?type=3&theater