Năm 2018, sẽ vay hơn 363.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ (Báo Mới)

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2018 là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồng... 


 

Tính theo tỷ giá VietcomBank sáng 3/1, 363.284 tỷ đồng quy đổi sang USD là 16 tỷ USD.


Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng (1,3 triệu tỷ đồng). Còn tổng chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng (1,5 triệu tỷ đồng).

Như vậy dự toán mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỷ đồng.

Về tổng thu ngân sách, Nghị quyết nêu rõ thu nội địa dự toán là 1.099.300 tỷ đồng; thu từ dầu thô 35.900 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179.000 tỷ đồng; thu viện trợ 5.000 tỷ đồng.
Cụ thể trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự toán sẽ chiếm lớn nhất với 222.823 tỷ đồng; tiếp đến là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 217.974 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp nhà nước 166.498 tỷ đồng.

Còn lại thu từ thuế thu nhập cá nhân 96.869 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 48.804 tỷ đồng; các loại phí, lệ phí 67.513 tỷ đồng; các khoản thu về nhà, đất 107.914 tỷ đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 27.100 tỷ đồng.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.939 tỷ đồng; thu khác ngân sách 19.684 tỷ đồng; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.582 tỷ đồng; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế 118.600 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 399.700 tỷ đồng; chi dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 35.767 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng; dự phòng ngân sách nhà nước 32.097 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng cho biết tổng mức vay của ngân sách nhà nước năm 2018 là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồn

Trước đó theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bội chi ngân sách năm 2017 ước đạt là 115,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó tổng thu là 1.104 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách Nhà nước 1.219,5 nghìn tỷ đồng.
Tong cơ cấu chi ngân sách, Việt Nam đã chi hơn 238 nghìn tỷ trả nợ gốc và lãi vay.

N.MẠNH