Cam Bốt: Đối lập lưu vong lập đảng mới (Tú Anh)

Tuy nhiên, theo Reuters, một trong những nhân vật đối lập còn tự do tại Cam Bốt tuyên bố là « không cần một phong trào đối lập » mới. Trên Facebook, ông Muth Chantha, chánh văn phòng của chủ tịch đảng Kem Sokha nhận định là không cần một phong trào thứ hai. Nhà đối lập này cho rằng đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt là đại diện ý nguyện của hơn 3 triệu cử tri Cam Bốt, do vậy, đối lập trong nước sẽ tiếp tục đi tới mà không cần đổi tên.Lực lượng đối lập Cam Bốt có dấu hiệu rạn nứt. Từ Paris, lãnh đạo đối lập lưu vong Sam Rainsy thông báo thành lập « Phong Trào Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt » sau khi đảng Cứu Nguy Dân Tộc bị thủ tướng Hun Sen buộc giải thể. Tuy nhiên, chiến thuật này dường như không được đối lập trong nước ủng hộ.
Trong bối cảnh chuẩn bị bầu quốc hội năm 2018, thủ tướng Cam Bốt Hun Sen khóa chặt mọi cơ may chiến thắng của đối lập mà hành động gần đây nhất là bắt giam chủ tịch đảng Cứu Nguy Dân Tộc Kem Sokha và giải thế đảng này. Hành động đàn áp của Hun Sen bị tây phương lên án.

Chủ Nhật 14/01/2018, từ Paris, lãnh đạo đối lập kỳ cựu Sam Rainsy và cũng là đồng sáng lập đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt, thông báo thành lập tổ chức mới, cùng tên chỉ thay từ « đảng » thành « phong trào ». Khắc tinh của thủ tướng Hun Sen cho biết trong tương lai tổ chức đối lập mới sẽ kêu gọi dân chúng, công nhân đình công biểu tình, tranh đấu ôn hòa và khuyến khích quân đội tham gia phong trào.

Tuy nhiên, theo Reuters, một trong những nhân vật đối lập còn tự do tại Cam Bốt tuyên bố là « không cần một phong trào đối lập » mới. Trên Facebook, ông Muth Chantha, chánh văn phòng của chủ tịch đảng Kem Sokha nhận định là không cần một phong trào thứ hai. Nhà đối lập này cho rằng đảng Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt là đại diện ý nguyện của hơn 3 triệu cử tri Cam Bốt, do vậy, đối lập trong nước sẽ tiếp tục đi tới mà không cần đổi tên.

Bình luận về sự kiện này, Reuters xem thủ tướng Hun Sen là một chính trị gia mưu lược, phối hợp sức mạnh và luật pháp để tiếp tục nắm quyền và chia rẽ hàng ngũ đối lập.

RFA