Đón Trump, Việt Nam gặt hái được gì? (Hoài Hương)

"Hiện nay phi biết là ngân sách Vit Nam ngày nay thâm thng rt là nng. Cái mong ước ca người Vit Nam hy vng Tng thng Trump sẽ là mt cái phao cu mình ra khi cái h thâm ht ngân sách, coi như là không có. Thành ra ch còn vn đ uy tín quc tế mà thôi. H ch được Tng thng Trump không đt vn đ nhân quyn".
Tổng thng Trump va khép li chuyến công du Châu Á dài nht ca mt tng thng M tính t năm 1991, khi Tng thng George H.W. Bush thc hin chuyến Á du 12 ngày ca ông. Mt trng tâm trong chuyến đi là hi ngh APEC, Diễn đàn Hp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, năm nay do Vit Nam ch trì. Đánh giá thành qu ca hi ngh APEC Đà Nng và chuyến thăm chính thc ca nhà lãnh đo M, Toà Bch c và các nhà quan sát tình hình Vit Nam trong và ngoài nước, nói chung đu cho rng APEC là mt hi ngh thành công, và Việt Nam đã làm tt vai trò nước ch nhà.
Tiến sĩ Nguyn Quang A :
"Tôi nghĩ rằng Vit Nam đã t chc thành công hi ngh APEC. Mi s din ra suôn s, mi được rt là nhiu nguyên th quc gia trong đó có ông Trump, ri ông Tp Cn Bình, tôi nghĩ đy cũng là mt kết qu tt, tuy nhiên đây là mt din đàn quc tế nó đã có truyền thng, ch không phi là thành tích gì ca Vit Nam c. Tôi nghĩ là s hin din ca các v đy nó chng t Din đàn Kinh tế APEC là mt din đàn được người ta coi trng".
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuc Đi hc Maine cũng ph ha :
"Phải công nhn là kỳ này, không những Vit Nam t chc APEC rt là tt mà Vit Nam còn làm vic vi các nước khác đ phc hi và t chc li hip đnh TPP cho nó phù hp hơn (bây gi gi là Hip đnh Đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương-CPTPP). T chc li như thế này thì có li rt là nhiu, không nhng trên vn đ buôn bán, kinh tế mà t chc này còn quan trng v mt an ninh chung cho 11 nước còn li cũng như cho khu vc Châu Á-Thái Bình Duong".
Tiến sĩ Nguyn văn Huy trước đây ging dy ti Đi hc Paris 7, nhận đnh :
"Thành quả c th mà Vit Nam đt được khi t chc APEC là thế gii nhìn nhn Vit Nam ngày nay như mt quc gia bình thường. Gn như không ai đt ra vn đ cai tr ca Đng cộng sản Vit Nam là đc tài, đc quyn cai tr ca Đng cộng sản na, đó là điều mà Đng cộng sản Vit Nam mong mun. Theo tôi nghĩ, cái mc đích đu tiên đó h đã đt được. Th hai, tiếng nói ca Vit Nam cũng được ngang hàng trên trường quc tế".
Tiến sĩ Nguyn văn Huy còn ví Vit Nam ngày nay như mt cô gái đến tui xuân thì, đang được nhiu người ve vãn, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quc, Nht Bn, Nga, Ấn Độ…
"Việt Nam lúc này như mt trung tâm ca cuc tranh giành quyn lc trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rng Đng cộng sản Vit Nam hiu rt rõ vị thế chiến lược ca Việt Nam nên họ không đt nng vn đ vai trò người đi din Đng cộng sản Vit Nam, tc là Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, mà đưa những người ca chính quyn và hành pháp, tc là Ch tch nước Trn Đi Quang tại Việt Nam và Th Tướng Nguyn Xuân Phúc tại Philippines. Tôi nghĩ mc đích thứ ba của đảng cộng sản Vit Nam là ‘hin hòa hóa’ chế đ đc tài cộng sản đang cai tr Vit Nam coi như thành đạt".
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rng Vit Nam đã t ra khôn khéo đ ly lòng ch nhân ca Toà Bch c.
"Việt Nam biết tính ca ông Trump cho nên đã t chc đón đãi ông rt nồng hậu. Các nước khác cũng vy, không ai mun làm cho ông bc mình, vì v lâu v dài, chính sách ca M s không có gì thay đi, bi vì nước M là nước ln, cn duy trì s hin din và sc mnh ca mình khu vc Á Châu-Thái Bình Dương, thì dưới thi ông Trump, đừng làm gì cho nó xu hơn là tt ri".
So sánh cách cựu Tổng thống Obama được tiếp đón vào lúc gn hết nhim kỳ, vi cách đón tiếp Tng thng Trump trong chuyến đi Vit Nam ln này, Tiến sĩ Nguyn Quang A nói có l vì thích nước M, nên dân chúng nhiều người cũng đ ra đường đón tiếp Tng thng Donald Trump.
"Tôi nghĩ là vì quý nước M nên nhiu người cũng đ ra đường. Nhưng tôi nghĩ Vit Nam cũng có rt nhiu người không ưa gì ông Trump. Người dân chào đón ông Obama nng nhit hơn nhiu, đông hơn rất nhiu so vi ông Trump có l cũng vì tính khí ca ông Trump và cách phát biu ca ông y lúc thế này, lúc thế kia, không nht quán cho lm, không coi trng vn đ nhân quyn, ông cũng không chú trng lm đến vn đ Bin Đông Đà Nng thì theo tôi, chuyện y nó cũng nh hưởng đến s quý mến chung ca người dân Vit Nam".
Tiến sĩ Huy nói Vit Nam thi Tổng thống Obama, Hà ni còn phân vân chưa dt khoát, không biết chn la như thế nào, bi vì áp lc đến t Trung Quc quá nng n. Vit Nam mun sáp li gần Hoa Kỳ nhưng không mun theo hn Hoa Kỳ, thành ra chính quyn Obama lúc đó chỉ được tiếp đãi bình thường, không nng hu, ân cn cho lm. Đi vi Tng thng Trump thì khác, Vit Nam có kế hoch rõ ràng đ đón tiếp trng th Tng thng Trump, vì mun thương lượng vi Hoa Kỳ đ xut hàng hóa sang th trường tiêu th ln nht thế gii. Hà Ni đc bit có cm tình vi nhà lãnh đo M vì lý do sau đây :
"Donald Trump không đặt vn đ Vit Nam đc tài hay không đc tài, min làm sao buôn bán được, tc là Vit Nam muốn buôn bán vi Hoa Kỳ thì hai bên phi cùng có li, tc là Vit Nam không th xut khu sang Hoa Kỳ mà không mua gì ca Hoa Kỳ. Mc đích ca Tng thng Trump kỳ này là mun Vit Nam mua vũ khí ca M, thành ra tôi nghĩ đây ch là mt cuc gp g có tính cách thương mi nhiu hơn là chính tr".
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói quan h gia Vit Nam và M đã phát trin tt trong mười my năm qua cho nên theo ông, đà này s vn tiếp tc, và mc dù ông Trump tuyên b không nghĩ ti các gii pháp đa phương nhưng vai trò của các t chc đa phương vn quan trng cho M, trong khi Vit Nam, theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, có mt vai trò trong các t chc đa phương đó :
"Vai trò của Vit Nam trong các t chc đa phương nó s giúp cho M có mt thế lc Á Châu-Thái Bình Dương, đc bit Đông Nam Á, bi vì M có mnh cách my đi na, cũng vn cn có s ng h ca các nước trong khu vc, nht là nhng nước có đa thế quan trng như Vit Nam. Nói v đa thế thì Vit Nam là nước có b bin dài nht trong vùng Bin Đông, tuy nhiên vai trò của Vit Nam đi vi khu vc Bin Đông rt là quan trng cho Hoa Kỳ v lâu v dài".
Sau khi rời Hà Ni hôm 12/11, Tng thng M gi li cm ơn ti Vit Nam sau mt chuyến thăm "tuyệt vi". Thông cáo của Toà Bch c ngày 12/11, trích li mt đoạn phát biểu trong bài din văn ca Tng thng Donald Trump Đà Nng, ca tng Vit Nam là mt ‘phép l’ và nói rng Hoa Kỳ mong mun tht cht tình hu ngh vi Vit Nam.
"Hiện nay,Vit Nam là mt trong nhng nn kinh tế phát trin nhanh nht trên Trái Đt… Chúng tôi biết li ích ca Hoa Kỳ s được phc v khi xây dng quan h đi tác mt khu vc đang tr nên phát đt, thnh vượng và không ph thuc vào bt c ai khác… Chúng tôi tìm kiếm láng ging mnh, ch không tìm kiếm nhng hàng xóm yếu. Trên tt c, chúng tôi tìm kiếm tình hu ngh".
Theo giới quan sát, chính ph Vit Nam trông đi rt nhiu vào Tng thng Donald Trump có th giúp to điu kin d dàng cho Vit Nam xut khu hàng hóa sang th trường M, hu có th thu hp mc thâm ht ngân sách rt ln hin nay, Tiến sĩ Nguyn Quang A Vit Nam và Giáo sư Huy Paris nói Hà ni s tht vng v điu này.
Tiến sĩ Huy cho rng nhng tha thun tr giá nhiu t đôla ký kết vi các doanh nhân M không th nào so sánh được vi nhng li ích ca Hip đnh Hp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, tha thun thương mi t do mà Tng thng Donald Trump đã rút ra không lâu sau khi lên nm quyn.
"Hiện nay phi biết là ngân sách Vit Nam ngày nay thâm thng rt là nng. Cái mong ước ca người Vit Nam hy vng Tng thng Trump sẽ là mt cái phao cu mình ra khi cái h thâm ht ngân sách, coi như là không có. Thành ra ch còn vn đ uy tín quc tế mà thôi. H ch được Tng thng Trump không đt vn đ nhân quyn".
Ông nói trên thực tế, kim ngch mu dch gia Vit Nam và Hoa Kỳ không cao lắm bi vì các doanh nghip Vit Nam phn ln đu nm trong tay ca các ch nhân Đông Nam Á :
"Thị trường Vit Nam này nói thng ra hin gi nm trong tay nhng người Đông Nam Á như Nam Hàn, và người gc Hoa như Trung Quc, Hong Kong, Singapore và Đài Loan, họ nm hết. Người M đến đây ch đu tư vào nhng lĩnh vc như dch v, nghiên cu th trường".
Trả li câu hi v ý nghĩa ca chuyến đi, Tng thng Trump có mang li điu gì mi l cho Vit Nam ?
Tiến sĩ Nguyn Quang A :
"Có lẽ nó cũng không mang lại điu gì mi l cho Vit Nam. Nó ch có th khng đnh được mt s đim mà ông làm rõ ra đi vi thế gii, trong đó có c Vit Nam. Ông y nht quyết không đi theo chuyn đa phương, mi cái đa phương ông y đu bác b c, ông y ch mun song phương thôi v các hip đnh kinh tế".
Trong chuyến công du Á Châu, nhà lãnh đo M thúc đy mt khu vc n Đ – Thái Bình Dương t do và ci m, trong đó quan h đi tác toàn din Vit–M là mt yếu t quan trng. Rõ ràng đi vi ông Trump, vn đ nhân quyền không phi là mt ưu tiên trong khu vc ‘t do và ci m’ đó, bi vì ông không h nhc đến nhân quyn trong chuyến đi thăm Vit Nam, khiến cho Thượng ngh sĩ John McCain phi lên tiếng. Báo The Hill chuyên tường trình các din tiến ti quc hi và chính trường M ti lên mt bài viết mang ta đ : "McCain đ kích chuyến đi thăm Vit Nam ca Trump : ‘Không nhc gì đến nhân quyn- Tht là t !’".
Về vn đ này, Giáo sư Ngô Vĩnh Long có ý kiến hơi khác so vi Thượng ngh sĩ McCain. Giáo sư Long cho rng ông Trump không nhắc ti vn đ nhân quyn hóa ra li là điu hay. Ông gii thích :
"Vấn đ nhân quyn và dân quyn là vn đ ca mi nước. Vit Nam mun quc tế coi trng Vit Nam thì Vit Nam phi t mình đi x vi dân ca mình mt cách đàng hoàng. Ông Trump ngay trong nước ca ông, cũng không nói đến vn đ nhân quyn hay dân quyn. Nhiều khi thái đ ca ông đi vi nhng thành phn thit thòi hơn như các nhóm thiu s, người da màu, ph n thì ông cũng – xin li phi nói thng, là đôi khi thô l thành ra nếu ông đã coi nhng người trong nước không ra gì, mà đi ra nước ngoài, đòi nhn mạnh vn đ nhân quyn và dân quyn thì tôi nghĩ người ta không tin được. Thà không nói còn tt hơn !"
Về mt tích cc, hai nước dp này tái khng đnh cam kết tăng cường quan h đi tác toàn din, ăn mng vic kết thúc d án ty đc dioxin Đà Nng và Hoa Kỳ cam kết tiếp tc đóng góp đ ty đc sân bay Biên Hòa.
Trong những thành qu khác ca chuyến đi, Hoa Kỳ hoàn tt kế hoch hành đng v hp tác quc phòng Vit – M, chính thc chuyn giao mt tàu tun tra b bin lp Hamilton cho hi quân Vit Nam, đng thời đt tha thun mua đt Hà Ni đ xây đi s quán mi, mt biu tượng cho s phát trin ca các quan h song phương.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 15/11/2017