Tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình (RFA)

Nội dung của bản tuyên bố nêu ra 5 yêu cầu, đó là: Quyền tự do lập hội và biểu tình là quyền công dân cần được tôn trọng; Nhà nước phải thay đổi nhận thức về các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của nhà nước pháp quyền; Nhanh chóng thông qua luật về quyền tự do lập hội theo điều 25 của Hiến pháp; Yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của chính phủ và cơ quan nhà nước trong việc soạn thảo dự án luật lập hội; Và cuối cùng là tôn trọng Hiếp pháp.


Các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước  ra Tuyên bố về Quyền Tự do Lập hội và Quyền tự do Biểu tình vào ngày 28 tháng 9 và công bố với truyền thông vào ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Nội dung của bản tuyên bố nêu ra 5 yêu cầu, đó là: Quyền tự do lập hội và biểu tình là quyền công dân cần được tôn trọng; Nhà nước phải thay đổi nhận thức về các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của nhà nước pháp quyền; Nhanh chóng thông qua luật về quyền tự do lập hội theo điều 25 của Hiến pháp; Yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của chính phủ và cơ quan nhà nước trong việc soạn thảo dự án luật lập hội; Và cuối cùng là tôn trọng Hiếp pháp.

Bản tuyên bố được 5 tổ chức xã hội dân sự và hơn 70 cá nhân tham gia ký tên. Mặc dù quyền biểu tình cũng như nhiều quyền cơ bản của công dân được qui định trong tất cả các bản Hiến pháp của nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, kể từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cho tới Hiến pháp gần đây nhất 2013 nhưng dự án luật Biểu tình đã nhiều lần bị Quốc hội và chính phủ trì hoãn với lý do cần chuẩn bị kỹ hơn.