Vì sao Việt Nam Cộng Hòa không còn là ‘ngụy quân ngụy quyền’ ? (Phạm Chí Dũng)

Bối cnh ca thái đ dn tha nhn "khúc rut ngàn dm" li đm đà du n "thu nhp ngân sách" : sau 23 năm tăng trưởng liên tc, lượng kiu hi do "kiu bào ta" gi v Vit Nam đã st gim nng n vào năm 2016, ch còn 9 t USD so vi 13,5 t USD ca năm 2015. Vào nửa đu ca năm 2017, lượng kiu hi thm chí còn "suy thoái tư tưởng" ghê gm hơn, đến mc cho ti thi đim này Tng cc Thng kê còn không dám công b con s kiu hi v Vit Nam trong 6 tháng đu năm 2017.
Tháng Tám năm 2017, lần đu tiên t thi đim "gii phóng min Nam, thng nht đt nước", đã din ra mt s kin rt đc bit và hoàn toàn chưa có tin l : B sách Lch s Vit Nam - đã "nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyn và các vương triu nhà Nguyn, không gi chính quyn Vit Nam cng hoà là ngy quân, ngy quyn như trước, ch đích danh quân Trung Quc xâm lược Vit Nam...".
Tin tức trên được báo Tui Tr đăng ngày 18/8/2017.
"Chính quyền Vit Nam cng hoà là mt thc th min Nam Vit Nam"
Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đc Cường, nguyên vin trưởng Vin s hc, ch tch Hi khoa hc lch s Việt Nam, tng ch biên b sách Lịch s Việt Nam, đã trả li phng vn báo Tui Tr vi mt ni dung đáng chú ý : "Chính quyền Vit Nam cng hoà là mt thc th min Nam Vit Nam… Trước đây, khi nhc đến chính quyn Vit Nam Cng hoà, mi người vn hay gi là ngy quân, ngy quyn. Nhưng chúng tôi t b không gi theo cách đó mà gi là chính quyn Sài Gòn, quân đi Sài Gòn. Lịch s phi khách quan, phi viết thế nào đ mi người chp nhn".
Diễn gii ca ông Trn Đc Cường cũng là phát ngôn đu tiên, hoc đã có nhưng rt hiếm hoi, ca mt quan chc bc trung v "Chính quyền Vit Nam cng hoà là mt thc th min Nam Vit Nam", dù được báo Tui Tr cn trng gii thích là "bên l bui gii thiu sách…", tc có th hiu là phát ngôn này không phi được phát ra trên din đàn chính thc.
Bằng chng quá rõ v tính hiếm hoi trên là k t Ngh quyết s 36 ca B Chính tr đng cm quyn v "thc hin công tác vn đng người Vit Nam nước ngoài" t năm 2003, kèm theo ch trương "hòa hp hòa gii dân tc", ch đến năm 2015 mi le lói mt cách nhìn ngm ngm trong ni bộ đảng v "thc th Vit Nam Cng Hòa", nhưng t đó đến nay li chưa có mt phát ngôn chính thc nào ca gii quan chc v điu này, càng không có bt kỳ đng văn hay văn bn pháp quy nào đ cp đến vn đ được xem là rt nhy cm chính tr này. Trong thi gian đó, hệ thng tuyên truyn ca tuyên giáo đng và công an vn st máu duy trì cm t "ngy quân ngy quyn", đc bit th hin trên các din đàn ca gii dư lun viên, tuy mt đ nhc đến cm t này có thuyên gim đôi chút.
Nhưng dù "thc th Vit Nam Cộng Hòa" không hoc chưa phi là phát ngôn hay ch trương được chính thc công b, hin tượng b sách Lch s Vit Nam không còn xem Vit Nam Cng Hòa là "ngu quân ngy quyn" vn là mt s xác nhn gián tiếp v tính ch trương chưa được công b, cùng lúc được "bt đèn xanh" t mt cp trên nào đó.
Vậy "cp trên" đó là cơ quan nào ? Là ai ?
Ai và vì sao ?
Thông thường và theo "đúng quy trình", người ta nghĩ ngay đến Ban Tuyên giáo trung ương. Còn "cao" hơn na ch có th là Ban Bí thư hoc Tng bí thư.
Thế nhưng điu tr trêu là t trước đến nay, hu hết phát ngôn công khai ca gii chóp bu Vit Nam, t Tng bí thư Trng tr xung Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng, hay các quan chc cp cao khác…, đu chưa tng xác nhn "thc th Vit Nam Cng Hòa".
Dấu ch duy nht v "hòa hp dân tc" liên quan đến Tng bí thư Trng được tiết l ch là vic vào đu năm 2017, nhân vt này đã "gt" vi đ xut ca Ch tch Hi nhà văn Vit Nam Hu Thnh v "mi tt c các nhà văn hi ngoi, k c nhng người đã cm bút phc v chế đ cũ, v d ‘Hi ngh hòa hp dân tc’ dp gi t Hùng Vương".
Chưa có bng chng nào đ khng đnh rng Nguyn Phú Trng là người ch xướng cho hi ngh đc bit trên, trong khi t đó ti nay ông Trng còn phi "căng mình" đi phó vi đủ th chuyn đu đá trong ni b đng cùng nhiu mm mng khng hong kinh tế và xã hi. Và c vi cuc khng hong đi ngoi mi nht mang tên "bt cóc Trnh Xuân Thanh"…
Cần nhc li, "Hi ngh hòa hp dân tc v văn hc" đã phi gánh chu mt tht bi - một phá sn cay đng. Ngay sau khi ông Hu Thnh phát ra tuyên b v này, khp các din đàn trong nước và đc bit hi ngoi đã phn ng như sóng lng. Rt nhiu ý kiến ca nhà văn, nhà báo hi ngoi cho rng s kin này v thc cht ch mang tính "cuội". Họ tung ra mt câu hi quá khó đ tr li rng Ngh Quyết 36 ca B Chính Tr v "công tác vn đng người Vit Nam nước ngoài" đã ra đi mười my năm trước mà hu như chưa làm được gì c, nhưng ti sao đến nay mi sinh ra mi cái c ch như th "chiêu dụ người Vit hi ngoi" như thế ?
Nhiều ý kiến t hi ngoi cũng thu tim gan "đng quang vinh" v chuyn sut t năm 1975 đến nay, đng ch quan tâm đến "khúc rut ngàn dm" nhm hút đô la "làm giàu cho đt nước" càng nhiu càng tt, nhưng ai cũng hiu là không có đô la thì chế đ không th nào tn ti.
Nhưng li quá hiếm trường hp trí thc ca "khúc rut ngàn dm" được đng ưu ái to cho đt dng võ quê nhà. Sau hơn bn chc năm "gii phóng min Nam, thng nht đt nước", vn còn quá nhiu cnh kỳ th ca nhà cm quyn Vit Nam đi vi gii trí thc và văn ngh sĩ hi ngoi. Nhiu trí thc hi ngoi ôm mng tr v Vit Nam đ "cng hiến", nhưng cui cùng đã phi chua chát bit ly khi "vòng tay ca đng". Nếu tm gác li nhu cu đô la, "khúc rut ngàn dặm" đã chng có gì khác hơn là "rut dư"…
Một câu hi "day dt" khác : ti sao không phi nhng năm trước mà đến năm nay - 2017 - đng mi lp ló xác nhn gián tiếp v "thc th Vit Nam Cng Hòa" ?
Sự tht quá hin nhiên là gi đây, tình trng chính tr và kinh tế ca đng cm quyn là khó khăn hơn bao gi hết. S bế tc gn như toàn din như thế đã khiến đang manh nha phát sinh mt lung tư tưởng cùng mt s quan chc buc phi nghiêng dn theo xu hướng "ci cách". Trong nhng "ci cách" đó, ln đu tiên từ sau năm 1975 đã bc l tín hiu có v đôi chút thc cht v "ly lòng người Vit hi ngoi".
Kể c làm thế nào đ đt được mt thâm ý sng còn hơn hết thy : cng đng người Vit các quc gia, đc bit M, s yên" cho nhiu quan chc và thân nhân quan chức Vit Nam ung dung ra tin, mua sm nhà ca, kinh doanh và hưởng th cuc sng x s tượng trưng cho li thoát, nếu tình hình trong nước "có biến" ?
"Những người lính phía bên kia chiến tuyến"
Nằm trong khong gia ca "hi ngh hòa hp dân tộc v văn hc" tháng 4/2017 và b sách giáo khoa Lch s Vit Nam tháng 8/2017, l k nim "Ngày thương binh lit sĩ 27/7" năm 2017 li có cái gì đó là l
Ngày 25/7/2017, tại Hà Ni, Trung tâm Nghiên cu, bo tn và phát huy văn hóa dân tc, Hi Khoa học lịch s Vit Nam, Bo tàng Chng tích chiến tranh, Qu Mãi mãi tui 20… t chc hi tho khoa hc "Nhng bc thư thi chiến vi truyn thng và văn hóa dân tc".
Điểm nhn ca cuc hi tho trên là nhà văn Lê Th Bích Hng tìm được nhng lá thư thi chiến tinh thn và khát vng hoà hp dân tc ca nhng người lính "Vit cng" và c nhng người lính Vit Nam Cng hòa "phía bên kia".
Báo chí nhà nước bình lun : Khát vng hòa hp dân tc, góp phn hàn gn vết thương chiến tranh cũng là đng lc đ nhà văn Đặng Vương Hưng đưa vào tuyn tp nhng lá thư thi chiến ca nhng người lính phía bên kia chiến tuyến.
Khác với mt s ln "trình din" trước vi cm t "chế đ cũ", ln này có đôi chút "cách tân" hơn khi cuc hi tho trên và được báo chí nhà nước đưa tin đã lấp ló cm t "Vit Nam Cng Hòa" như mt hàm ý tha nhn chế đ chính tr min Nam trước năm 1975.
Chỉ sau hi tho trên mt ngày, Đài truyn hình Vit Nam như th "vô tình" phát hình nh nhng người lính Việt Nam Cộng Hòa và lính quân gii phóng lng vi nhau, nhân kỷ nim ngày thương binh lit s 27/7…
Một tin đ "t chuyn hóa" ?
Tháng Tám năm 2017. Hiện tượng b sách Lch s Vit Nam gián tiếp xác nhn "thc th Vit Nam Cng Hòa" có th được xem là mt s kin lch s, và có th là mt tin đ dn đến một giai đon "t chuyn hóa" v quan đim chính tr ca đng, hay nói chính xác hơn là bt đu t mt b phn nào đó ca đng cm quyn. Tiến trình chuyn đi này có th nhanh hơn hoc tăng tc vào năm sau - 2018.
Ngân sách đang hiện ra nhiu du hiu cn kiệt nhanh khó lường. Trong tình thế hu hết các ngun "ngoi vin" đu đóng ca, không "t chuyn hóa" thì đng thì đng s... hy sinh.
Bối cnh ca thái đ dn tha nhn "khúc rut ngàn dm" li đm đà du n "thu nhp ngân sách" : sau 23 năm tăng trưởng liên tc, lượng kiu hi do "kiu bào ta" gi v Vit Nam đã st gim nng n vào năm 2016, ch còn 9 t USD so vi 13,5 t USD ca năm 2015. Vào nửa đu ca năm 2017, lượng kiu hi thm chí còn "suy thoái tư tưởng" ghê gm hơn, đến mc cho ti thi đim này Tng cc Thng kê còn không dám công b con s kiu hi v Vit Nam trong 6 tháng đu năm 2017.
Trong khi đó, một d báo ca Trung tâm nghiên cứu Pew ca M còn cho thy trong năm 2017 này, lượng kiu hi v Vit Nam có th ch còn 5,4 t USD. Tc "tt hu" đến chn mt thp k
Một bài toán quá khn qun đang dng đng : nếu không thu hút được đ nhiu kiu hi ca "kiu bào ta", chính phủ đào đâu ra ngoi t mnh đ bù đp h nhp siêu đến năm chc t đô la t Trung Quc và tr n nước ngoài hàng chc t M kim mi năm ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 21/08/2017