TP.HCM: Công chức sẽ ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Infonet)

Đặc biệt TP nhấn mạnh hàng năm các cơ quan, đơn vị chỉ đạo để từng cán bộ, công chức, viên chức cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy đó là mục tiêu rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở cho phân loại cuối năm.
Cán bộ công chức cần chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng HCM
Theo TP, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4. Gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức hàng năm trên cơ sở cam kết rèn luyện để giữ gìn đạo đức lối sống, đề cao tính tự giác, nêu gương của người đứng đầu.

Đồng thời cần xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn đạo đức nghề nghiệp của các bộ công chức, với trọng tâm là tính gương mẫu thực hiện đạo đức công vụ.

Phong cách của cán bộ, đảng viên, công chức phải gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm.

Ngoài ra các đối tượng nói trên phải tích cực, chủ động đấu tranh bảo vệnền tảng tư tưởng của Đảng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện mô hình mới về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong điều kiện hội nhập sâu rộng và vai trò đầu tàu, đột phá của đô thị đặc biệt.

TP cũng yêu cầu nhận thức sâu sắc về nguy cơ, biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hay những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Rà soát để có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp với những cán bộ, đảng viên suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kịp thời giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo có liên quan đến những biểu hiện trên” – chương trình cho hay.

Đặc biệt TP nhấn mạnh hàng năm các cơ quan, đơn vị chỉ đạo để từng cán bộ, công chức, viên chức cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lấy đó là mục tiêu rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở cho phân loại cuối năm.

Đối với công tác truyền thông, TP cho rằng phải chủ động cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên hoặc đột xuất về những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và được nhân dân quan tâm.

TP cũng cho biết sẽ tăng cường quản lý và chấn chỉnh hoạt động của báo chí, xuất bản phẩm, quản lý hiệu quả và phát huy các mặt tích cực của internet và mạng xã hội.

Infonet