Việt Nam nhiều tướng để... làm gì ? (Trân Văn)

 Quc phòng  an ninh làm sao có th vng mnh khi s tướng c"lc lượng vũ trang nhân dân" b x lý k lut dướđ mi hình thc k c b pht tù tăng không ngng.Cu Th trưởng Quc phòng Vit Nam và cựu Đô đốc Hải quân Nguyn Văn Hiếđã b khi t vì vi phm trong qun lý và s dng đt quc phòng. (DVIDS)


Đ ngh ca chính ph - sa lut, cho phép lc lượng công an có thêm sáu viên tướng, nâng tng s tướng công an t 199 lên 205 theo quy đnh ca... B Chính tr và nếu B Công an thành lp thêm các Cc mi thì mi Cc mi s có thêm mt viên tướng đm nhn vai trò Cc trưởng  đang khuđng dư lun.

Tuy nhiên chuyn chưa ngng  đó, theo cáđi biu Quc hi thì B Công an và B Quc phòng đã tho lun và... đng thun, năm nay sa Lut Công an nhân dâđ lc lượng này có thêm mt m tướng và sang năm (2024), các h thng s sa Lut Sĩ quan quân đi nhân dâđ quâđi cũng... nâng s lượng tướng lên cao hơn na(1).

Không nhng tán thành, nhiđi biu quc hi còn tiến xa hơn sau khi nghe chính ph đ ngh trao cp bc thượng tướng cho cá nhân nàđó ca lc lượng vũ trang được bit phái sang Quc hi làm Ch nhiy ban Quc phòng và an ninh, h đ ngh phong hàm... đi tướng cho Phó Ch tch Quc hđc trách quc phòng và an ninh(2).

Đến gi"lực lượng vũ trang nhân dân" Vit Nam đã có 451 viên tướng (332 ca quâđi, 119 ca công an), con s này s không dng  đó sau khi Lut Công an nhân dâđược sa xong trong năm nay và Lut Sĩ quan quâđi nhân dâđược sa trong năm ti. Nhiu tướng như thế thì quc phòng  an ninh có vng mnh hơn hay không ?

***

Quc phòng  an ninh làm sao có th vng mnh khi s tướng c"lực lượng vũ trang nhân dân" b x lý k lut dướđ mi hình thc k c b pht tù tăng không ngng. Hi trung tun tháng này, y ban Kim tra ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam loan báo va có thêm hai viên thiếu tướng c"lực lượng vũ trang nhân dân" đã v hưu b khi t nhưng không nêu tên(3).

Có mđiđáng lưý, cho dù lý do x lý k lut hay truy cu trách nhim hình s khác nhau nhưng bn cht sai phm ca các viên tướng đã b x lý đu là tham nhũng. Tr B trưởng Quc phòng và B trưởng Công an chưa b x lý k lut dít nht cũng phi chu trách nhim liêđi, t cp Th trưởng tr xung đu có tướng tham nhũng.

B Quc phòng có Đô đc Nguyn Văn Hiến (b tước b chc v Th trưởng, b pht 3 năm 6 tháng tù vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" và hình pht như phi bi dù đã duyt bán mười khu đt quc phòng gây thit hi khong 1.500 t, chuyn hóa hàng ngàn mét vuông công th  Thành phố Hồ Chí Minh làm tài sn riêng). B Công an có Thiếu tướng Hoàng Ngc Nht (b cách chc Th trưởng, giáng cp t thiếu tướng xung đi tá vì phóng thích ông trùm Năm Cam trước thi hn), Thượng tướng Trn Vit Tân (b tước b chc v Th trưởng, b giáng cp t thượng tướng xung trung tướng, b pht ba năm tù vì "thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" - trao cho Vũ "Nhômtm á"doanh nghip bình phong trong hođng tình báo" đ mua công th, công th vi giá r, khiến công qu thit hi hàng trăm t), Trung tướng Bùi Văn Thành (b cách chc Th trưởng, b giáng cp t trung tướng xung đi tá, b pht hai năm tù vì "thi ếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng" khi phê duyt bán công th, công th dùng vào mđích an ninh, tn tình h tr Vũ "Nhôm" tác yêu tác quái trong mt thi gian dài, gây thit hi hàng trăm t).

Nếu chng tham nhũng tht s "không có vùng cm, không có ngoi l, bt k ngườđó là ai", có l s tướng b x lý k luđã đt mc ba con s t lâu (ti sao viên tướng nào ca lực lượng vũ trang nhân dân cũng giàu có, sinh hat ca cá nhân và gia đình vượt xa mc thu nhp chính thc). Ch lit kê nhng viên tướng "lực lượng vũ trang nhân dân" đã b x lý vì tham nhũng hoc dính líđến tham nhũng cũng đ mt mi :Phó Đô đc Nguyn Văn Tình (Chính u Quân chng Hi quân),ChuĐô đc Lê VăĐo (Phó Tư lnh Quân chng Hi quân),Thượng tướng Phương Minh Hòa (Tư lnh Quân chng Phòng không - Không quân),Trung tướng Nguyn Văn Thanh (Chính y Quân chng Phòng không - Không quân), Trung tướngNguyn Hoàng Thy(Tư lnh Quân khu 9),Thiếu tướng Phan Tn Tài(Phó Tư lnh Quân khu 7),Thiếu tướng Đng Ngc Nghĩa (cu Ch huy trưởng B Ch huy Quân s tnh Tha Thiê Huế)... Đáng lưý là t lâu, tham nhũng trong hàng ngũ "tướng lãnhca "lực lượng vũ trang nhân dân" không còn là tham nhũng riêng l theo ki"ăn mnh". Nếu không cùng nhau bán mình khi có cá nhân nàđó như Ú"Trc", V ũ "Nhôm",... vung tin ra mua thì đi ngũ này bt tay vi nhau đ cùng tham nhũng.

Nế"nghiêm minh" vi lực lượng vũ trang nhân dân không phi trò h thì sau khi ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tng cc trưởng Cnh sát) và ông Nguyn Thanh Hóa (Thiếu tướng, Cc trưởng Cnh sát Chng ti phm công ngh cao) lãnh án tù vì "tđiu kin" cho CNC t chc đánh bc trn toàn quc, các viên tướng khác ca B Công an s không thn nhiên duy trì vi"bo tr" Vũ "Nhôm" ri cũng cùng nhau vào tù (ngoài hai viên Th trưởng như đã nêu còn có ông Phan Hu Tun, Trung tướng, Tng cc phó Tình báo). Tương t là B Quc phòng, sau khi ba viên tướng  Hc vin Quân Y (Trung tướng Đ Quyết, Trung tướng Nguyn Viết Lượng, Thiếu tướng Hoàng Văn Lượng)b x lý vì "bo tr" cho Công ty ViÁ "đu tư, sn xut, kinh doanh" b xét nghim Covid-19, chín viên tướng khác trong B Tư lnh Cnh sát bin (Trung tướng Nguyn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng VăĐng, Thiếu tướng Doãn Bo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phm Kim Hu, Thiếu tướng Trn Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hng Nghip, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh,Thiếu tướng Lê Văn Minh) vn thn nhiên sđđ chia nhau 50 t...

***

Nhiu tướng đ làm gì khi thc tế cho thđiđó ch khiến s ti phm mang hàm tướng càng ngày càng đông, đ thêm nhiu cá nhân vênh váo vì "thân là tướng" và n lc gian tham hơn trước vì không gian tham thì... ung phí và đ lp k lc v s tướng phi... x lý ? Nhiu tướng không ch khiến gánh phi cung phng càng lúc càng nng...