Thảm luận (Lê Hữu Khóa)

10 công trình này không ngừng lại ở bề ngoài của chế độ với tên gọi là : độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam, mà vận dụng các phương pháp luận, các khoa học luận, các lý thuyết luận của khoa học xã hội và nhân văn để đi sâu vào nội chất của chế độ là sào huyệt liên minh giữa những tà quyền ...


Thảm luận (thảm cảnh đất nước, thảm kịch xã hội, thảm họa dân tộc, thảm nạn giống nòi là tập hợp các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã từ 2005 tới 2021 về các hệ nạn của Việt Nam hiện nay qua quy trình học thuật của các chuyên ngành: chính trị học luận thức, dân tộc học văn hóa, nhân học giáo lý, sử học so sánh, kinh tế học thực cảnh, ngôn ngữ học lý luận, tâm lý học xã hội, tri thức học môi trường, triết học đạo đức, xã hội học nhận thức.

Với 10 công trình thực nghiệm dựa trên 10 điều tra thực địa, nơi mà hiện tượng luận trực quan của tay nghe mắt thấy, được song hành cùng hiện tượng học lý trí có cân, đo, đong, đếm từ định lượng tới định chất, đó là 10 công trình :

- Lương luận (lương tri tù nhân lương tâm)

- Oan luận (dân oan bị cướp đất)

- Sinh luận (ô nhiễm môi sinh)

- Bụi luận (trẻ bụi đời)

- Nạn luận (thảm cảnh vô gia cư)

- Họa luận (thảm nạn bịnh viện)

- Lão luận (người gia không nhà)

- Nhi luận (bóc lột lao động trẻ em)

- Cư luận (các khu nhà ổ chuột)

- Xã luận (các thảm họa xã hội).

10 công trình này không ngừng lại ở bề ngoài của chế độ với tên gọi là : độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam, mà vận dụng các phương pháp luận, các khoa học luận, các lý thuyết luận của khoa học xã hội và nhân văn để đi sâu vào nội chất của chế độ là sào huyệt liên minh giữa những tà quyền sau: công an trị, tham nhũng trị, tuyền truyền trị, ngu dân trị, thanh trừng trị, trọc phú trị, côn đồ trị, gian lận trị…

Tất cả tà quyền này áp đặt một xã hội việt nam bị cai trị, với một dân tộc hiện nay bị nô trị, nơi mà Đảng cộng sản Việt Nam thực hiện chủ nô trị. Với một tổ chức xã hội cho phép chuyên chính vô sản là vô học, độc tài nhưng bất tài, độc trị nhưng không hề biết quản trị, độc quyền nhưng luôn hành tác bằng tà quyền.

Thảm_luận.pdf

(Quy) kết

Đất nước chột tàn trong cõi đợi ngày yên Đồng bào quỵ thân giữa đời thoắt vắng tương lai !

Lê Hữu Khóa

(11/12/2022)