Lời khuyên của Kissinger có còn giá trị ? (Đinh Hoàng Thắng)

 Đ phê phán Kissinger : Nếu theo li khuyên công thì không ch Ukraine, mà trêđa cu ngày nay khó có quc gia nàđ đđi ly hòa bình, vì tham vng ca các thế lc bành trướng là không gii hn. Nhưng chiến tranh Ukraine bước sang tháng th tư và thế giđã quen vi khái ni"hu Ukraine"Đó là mt thế gii biếđi khó lường, mt k nguyên hoàn toàn mi. Hơn na, kết thúc chiến tranh bao gi cũng khó hơn nhiu so vi khi chiến. So, to be or not to be ?

kissinger1

Ngày 11/6/2022, phát biu tĐi thoi Shangri-La  Singapore qua đường truyn video t mđđim không được tiết l  th đô Kiev, Tng thng Volodymyr Zelensky tuyên b, kết cc ca cuc chiế đt nướông không ch nh hưởng đến Ukraine, mà cònh hưởng đến tương lai ca trt t quc tếĐt nướông đang tìm cách đy lui quân Nga ra khi các khu vc mà h đã kim soát k t đu cuc chiến và đang phòng th trước các cuc tn công d di ca Nga  miđông đt nước, đc bit là xung quanh thành ph Sievierodonetsk. Lưý s ng h cho đến nay t các nước trên thế gii, ông Zelensky cho biết, điu h trng là các quc gia tiếp tc gi vin tr"Tôi biếơn s h tr ca quý v... nhưng s h tr này không ch dành cho Ukraine, mà còn cho c quý v na", ông nói. "Các lut l ca thế gii trong tương lai đang được quyếđnh trên chính các chiến trường ca Ukraine, cùng vi ranh gii ca nhng điu có th" (1).

Kinh nghim t "Chính tr thc dng"

Ranh gii mà Tng thng Ukraine đ c đây phi chăng là làn ranh gia t do vi nô l, gia bo v đc lp và ch quyn quc gia vi mt nước vào tay đế chế, gia dân ch pháp quyn vđc tài toàn trĐó là nhng điđi nghch nhau như nước vi la, tht khó đ tìđượđđ tha hip. Hơn ai hết, các nhà lãnh đo Ukraine biết cái giá mà dân tc qu cm nàđang hàng ngày hàng gi phi chi tr cho s nghip bo v T quc. S chng tr quyết lit ca Ukraine trên chiến trường làm nhiu cá nhân cũng như quc gia b kích đng, mun tranh th cơ hi giáng cho Nga mđòn quyếđnh. Trong khi đó, Tiến sĩ Henry Kissinger, cu Ngoi trưởng/C vn An ninh Quc gia ca Tng thng Nixon đang bước sang tui bách niên, đã đưa ra mt li khuyên khác hn. Hôm 23/5/2022, t Diđàn Kinh tế Thế gii (Davos), ông đã mt ln na làm dư lun dy sóng khi khuyên Ukraine nên nhượng đt cho Nga đ đi ly tha thun hòa bình. Khi khuyên như thế, liu Kissinger có còn minh mn hay đã l i thi ? Phi chăng Kissinger đnh bt chước Neville Chamberlain khi "nhân nhượng" Adolf Hitler (hi tháng 9/1938) ? Chamberlain đã ngây thơ tin rng nếđi x vi Hitler "mt cách biêt điu thì có th thuyết phđược Hitler v hiu nghim ca hòa bình.

Trên thc tế, tng có mt thế h ngưỡng m Henry Kissinger vi các tác phm kinh đin v ngoi giao và Realpolitik (Chính tr thc dng). Nhưng sau khi biết rõ nhng hành x công trong chiến tranh Vit Nam và ni chiến Bengalis, dư luđã phi nhìn nhn li. Kissinger đúng là mt yếu nhân trong lch s ngoi giao tng làđo ln thế gii, nhưng bàntay ông y b cáo buc nhúng chàm dit chng. S nguy him và o tưởng nếu gi đây li nghe theo ông ta v"trò chơi" Realpolitik đ mt ln na làđo ln trt t quc tế hin hành. Tuy nhiên, cũng phi tha nhn mt s tht lch s là Kissinger đã vn dng thành công "Cu trúc Quyn lc" (Concert of Powers) ca Châu Âu cũ vào trt t thế gii nhng năm 70, đ Nixonbt tay Mao chơ"lá bài Trung Quc", rút quân M khi Vit Nam "trong danh d" và tp trung đi phó vi Liên Xô trong Chiến tranh Lnh (2).

kissinger2

Gi đây, li khuyên ca Kissinger đưa ra t Davos tht ra không mi. Chính ông cũng tha nhn, t 8 năm trướđây, ông tng có ý tưởng v vic Ukraine nêđược cu thành như mt nhà nước trung l mt cu ni gia Nga và Châu Âu ch không phi là tuyếđu ca các nhóm kình đch nhau  bên trong Châu Âu. Theo quan đim ca Kissinger, các chuyđng hướng tđàm phán v hòa bình cn phi bđu trong hai tháng ti, trước khi nó có th to ra nhng biếđng và căng thng khó vượt qua hơn bao gi hết, đc bit là gia mi quan h cui cùng ca Nga, Gruzia và Ukraine đi vi Châu Âu Lý tưởng nht, theo Kissinger, đường phân chia nên tr li nguyên trng như trướđây. Cu Ngoi trưởng cho rng, vic tham gia cuc chiến bên ngoài Ba Lan s biến nó thành mt cuc chiến tranh, không phi vì quyn t do ca Ukraine, vđã được NATO thc hin vi s gn kết tuyt vi, mà mà s thành cuc chiến chng li chính Nga. Li khuyên này ca Kissinger v cách thc kết thúc cuc chiếđã đt nóng li cuc tranh cãi v vai trò ca ông trong chiến tranh Vit Nam. Vi tư cách là Ngoi trưởng, Kissinger va leo thang chiến tranh, va tìm cách chm dt nó, không phi trên chiến trường, mà thông qua 68 ln tiếp xúc vi chính khách Bc Viđy quyn lc Lê Đc Th.

Theo Thomas Alan Schwartz, Giám đc Nghiên cu Lch s tĐi hc Vanderbilt và là tác gi cu"Henry Kissinger and American Power", vào cui thi k chiến tranh Vit Nam, Nixon mun người ca mình thc hin các cuđàm pháđ kết thúc cuc chiến, ch không phi là người t B Quc phòng hay t Chính quyn MĐiu mà bn thân Nixon không lường trướđược là kh năng ông C vn có th làm lu m chính Tng thng ca mình. Schwartz viết : "Tng thng đã to ra quái vt Frankenstein ca riêng mình t Kissinger"Đi vi các nhà phê bình, "hòa bình trong danh d" xem ra chng khác gì vi nhng la chđã có sn ngay khi Nixon lđu tiên lên nm quyn : "Kissinger và Nixon đã lãng phí bn năđàm phán vi nhng người cng sn Vit Nam, đ đng ý vi cáđiu khon hòa bình năm 1973 mà hu như đã có trên bàn t 1969".Kết qu vn là, t 2,5 đến 3 triu người Vit và nhng ngườĐông Dương khác và 58.000 người M đã b mng. Hàng trăm ngàn người kháđã mt tích trong chiến tranh (3).

Li khuyên ca Kissinger có "quá đát" ?

Đ không b l cuc tranh lun lch s, Tng thng Ukraine Volodymyr Zelensky đã phng ngay tc thì đi vi vi li khuyên ca Kissinger. Zelensky không ch phđi Kissinger v mt chính tr và chiến lược, mà còn v mt chng tc. Tng thng Ukraine, vn là mt người gc Do Thái như Kissinger, đã nhc li rng, "vào năm 1938, khi gia đình Kissinger chy trĐc Quc xãông mi 15 tui, và ông hiu mi th mt cách khá hoàn ho. Không ai nghe t Kissinger lúđó rng cn phi thích nghi vĐc quc xã thay vì chy trn hoc chiếđu vi chúng". Zelensky nói thêm : "Vi li khuyên Ukraine nên trao th gì đó cho Nga, các 'nhân vđa-chính tr vĩ đi' nàđã không bao gi thu hiu nhng người Ukraine bình thường, nhng ngườđang sng trên lãnh th ca riêng mình, mà lđ xuđòi h đi lãnh th đ ly mt nn hòa bình vin vông…".

kissinger3

Ln này, chng li luđim ca Kissinger còn có thêm bnh bút Cal Thomas. Thomas đã viết trên phiên bn tiếng Anh ca mng majalla.com (mng dành riêng cho thế gii nói tiếng  Rp) : "Va qua là ln th ba k t khi tr thành Tng thng, Joe Biden đã tuyên b hi tun trước rng, ông y s c lc lượng M đến bo v Đài Loan nếu Trung Quđi lc tiến hành mt cuc tn công. Nhưng cũng chính v Tng thng đã nhanh chóng rút các lc lượng M khi Afghanistan. Và ha s không gi quâđến Ukraine đ giúp chính ph đó đy lùi cuc xâm lược ca Nga". Lý do đượđưa ra là Nga là mt cường quc ht nhân. Thế nhưng Trung Quc cũng có ht nhân. Vy có gì khác bit ? Khác bi đây là do v trí đa-chiến lược cĐài Loan trong cuc cnh tranh M  Trung, M không th đánh mĐài Loan. Biden dường như có s mnh lch s là chuc li li lm cách đây ngót na thế k ca b đôi Nixon  Kissinger. Trong bài phát bi Davos, Kissinger nói Ukraine phi nhường mt s lãnh th cho Nga đ  kết thúc chiến tranh và tránh m rng xung đt. Kissinger đã sai ! Nếu Ukraine nhượng b lãnh th cho Nga, điđó có nghĩa là s mi gi Tng thng Vladimir Putin chinh pht tiếp các quc gia khác tng nm dưới s kim soát ca Liên Xô.Liu Kissinger có đng ý nhượng tiếp nhng vùng lãnh th y cho Moskva đ tránh "tình trng mđnh" toàn cu và tránh mt cuc xung đt có quy mô rng ln hơn ? (4).

Du sao, vào thđim hin nay, phương Tây và thế gii nói chung vn b chia thành (ít nht) hai phe. Mt, theo Reapolitik (ca Kissinger), phe kia mang tính "diu hâu", ch chiến nhiu hơn. Lp trường ca phe "Chính tr thc dng" như Kissinger đã trình bày chi tiết t Davos. Nhng ngườđi gn ti lp trường ca Kissinger ch yếu quan ngi cánh hưởng sâu rng ca vic kéo dài cuc chiến. Đc bit xu hướng này lo lng nhìn vào các táđng kinh tế (lm phá M và Anh đđang  mc cao nht trong nhiu thp k) và nguy cơ còn leo thang tiếp. Tuy nhiên, xu hướng này cũng không h ch trương đđt ly hòa bình ! Phe "diu hâu", dđu bi London và Washington. Mc dù không tuyên b rõ ràng, nhưng lp trường Anh  M là tăng cường h tr Ukraine bng các trang thiết b quân s và mng lưới tình báđ giáng nhng đòn mnh nht có th. Mđích là va cng c v thế ca Ukraine ti bàđàm phán, va ngăn chn Nga khi bt k hành đng gây hn nào vi các quc gia Châu Âu khác, đc bit là các nước Baltic.

Mu s chung ca hai phe nói trên là nim tin cuc chiến s phi kết thúc vi mt tha thuđược thương lượng, ngay c khi tình trng ca tha thun nàđang b tranh cãi gay gt. Tuy nhiên, sau khi bước sang tháng th tư ca cuc chiến, "tha thuđược thương lượng" có v xa vi hơn so vi lúc bđu xung đt. Thay vì đi vào kết thúc, điu có v ngày càng nhiu kh năng là mt cuc xung đâ lâu dài. Tđó, Kiev rt khó giành lđươc toàn b lãnh th ca mình và quâđi Nga cũng s không ri khi nhng vùng lãnh th h va cưỡng chiếđược. Tng thng Putin đt cược uy tín chính tr ca mình vào chiến thng  Ukraine, điu mà phương Tây mun ph nhn. Tuy nhiên, mt cuc chiến không có hi kết có th kéo phương Tây mt mt vài nă đc bit khi cuc bu c Tng thng M sđến g trước khi tiến ti mt tha hip nàđó.Trong khi đó, chính các quan chức ở Kiev hiện cũng đang bày tỏ quan ngại, tình trạng mệt mỏi vì chiến tranh dễ làm "xói mòn" quyết tâm của Mỹ và đồng minh giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược  (6).

Đinh Hoàng Thắng

Nguồn : VOA, 14/06/2022

(1) Reuters, "Tổng thống Ukraine phát biểu tại hội nghị Châu Á, kêu gọi dừng cuộc xâm lược của Nga", VOA, 11/06/2022

(2) Nguyễn Quang Dy, "Tác động của bàn cờ Ukraine sau 100 ngày", Viet-studies, 09/06/2022

(3) Jessica Pearce Rotondi, "Henry Kissinger's Controversial Role in the Vietnam War", History, 09/05/2022

(4) Mohammad Ali Salih, "Kissinger’s Ukraine Opinions Meets Opposition", Majalla, 04/06/2022

(5) Faisal Al Yafai , "Ukraine likely to end up looking a lot like Syria", AsiaTimes, 09/06/2022