Đối Thoại Hoàng Bách - Nguyễn Gia Kiểng - Đinh Xuân Quân: Putin Bị Cô Lập

Thảo luận cùng các khách mời quen thuộc về cuộc xâm lược của Putin vào Ukraine: