Lý luận, giải diễn (Lê Hữu Khóa)

 


Công lý & công tâm

Khi một bạo quyền tạo bất công để trùm phủ lên nhân kiếp dân tộc của nó, thì lịch sử công lý của dân tộc này sẽ được viết những dòng đầu tiên bằng công tâm của các tù nhân lương tâm ! (*)

Lê Hữu Khóa

(*) Cuối năm 2021, trong mùa án oan do bạo quyền áp đặt lên nhân kiếp của các tù nhân lương tâm.


lyluan1

lyluan2

lyluan3

lyluan4

lyluan5

lyluan6

lyluan7

lyluan8

lyluan9

lyluan10

Lê Hữu Khóa

(02/01/2022)