Đảng có quyền… phung phí ?

Tun trước, dư lun dy lên thành bão sau khi có tin Qung Bình chi 2,2 t đng đ mua cp, tng các đi biu tham gia đi hi đng b ca tnh này đ h đng tài liu v đi hi đng. Trong bi cnh kinh tế - xã hi điêu đng va vì kinh tế liên tc suy thoái chưa thy đim dng, va vì tác đng ca dch bnh, 2,2 t đng cho cp đng tài liu đi hi đng là mt s bn ct tàn đc đi vi tt c các gii, đc bit là người nghèo. Phn ng ca công chúng đã khiến chính quyn tnh Qung Bình phi hy kế hoch đt mua cp.

chi1
Qung Bình chi 2,2 tđng đ mua cp, tng cáđi biu tham gia đi hđng b ca tnh - Hình minh ha.

Tuy nhiên chng riêng Qung Bình, chính quyn nhiu tnh khác Vit Nam cũng đã chi c t đng cho vic sm cp làm quà tng các đi biu d đi hi đng b ca h, chng hn : Vĩnh Phúc chi 1,8 t. Lâm Đng chi 1,2 t, Nam Đnh chi 980 triu, Bc Giang chi 925 triu Đó là chưa k nhiu huyn cũng đã chi t 200 triu đng đến 700 triu đng mua cp tng các đi biu (1). Bao nhiêu t đã được chi cho vic mua cp ch đ các đi biu có th cha tài liu đi hi đng mà h tham d ?
***
Cho dù là t chc chính tr duy nht nm gi quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ti Vit Nam nhưng đng da vào đâu đ t cho phép mình phung phí công qu đ t chc đi hi đng các cp ?
Người s dng Internet ti Vit Nam tng chuyn cho nhau xem Công văn s 312/UBND-KTTH ca UBND tnh Lng Sơn gi B Tài chính ngày 1/4/2020đ ngh h tr 86,5 t đ t chc đi hi đng các cp Lng Sơn nhim k 2020 2025. Theo công văn va dn, trong 86,5 t mà UBND tnh Lng Sơn đ ngh B Tài Chính cp,hơn 75.7 t s chi cho đi hi đng các cp và hơn 10,7 t s chi cho ci to sa cha công trình phc v đi hi đng các cp(2).
Không phi t nhiên mà h thng công quyn Lng Sơn đòi B Tài chính cp chng đó tin cho vic t chc đi hi đng các cp tnh này. Năm 2014, Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam ban hành mt quy đnh (Quy đnh 39/QĐ-VPTW) v ngun tin đ chi tiêu cho đi hi đng các cp.Điu 5 ca Quy đnh 39/QĐ-VPTWxác đnh,tin chi cho vic t chc đi hi đng các cp s được duyt và phân b theo Lut Ngân sách nhà nước dành cho chính quyn cp tương ng !
Nhng chi b cơ s hoc đng b cp trên cơ s ca các t chc đng nm ngoài khu vc nhà nước, không th da vào Lut Ngân sách nhà nước đ chi tin thì cp y cp trên trc tiếp chu trách nhim… bo đm chi phí.
Đó là… cơ s pháp lý đ đ ngh chi và duyt chivà không ch có thế, theoĐiu 3 ca Quy đnh 39/QĐ-VPTW, t chc đng các cp có quyn yêu cu chi ti 13 khon khi t chc đi hi đng :
Chi bi dưỡng cho thành viên tiu ban, thành viên t giúp vic các tiu ban chun b, phc v đi hi đi vi cp tnh, thành và cp qun, huyn.
- Chi xây dng văn kin (bao gm son tho, thm đnh, biên tp, chnh lý, hoàn chnh đến khi trình đi hi ; chun b phương án nhân s trình đi hi).
- Chi cho công tác tuyên truyn phc v đi hi.
- Chi tin thuê phòng ngh ca đi biu và khách mi trong thi gian đi hi.
- Chi tin ăn ca đi biu và khách mi tham d đi hi.
- Chi thuê hi trường, trang trí khánh tiết.
- Chi nước ung và gii khát gia gi.
- Chi văn phòng phm, in n d tho văn kin và tài liu phc v đi hi.
- Chi thuc cha bnh thông thường cho đi biu, khách mi.
- Chi bi dưỡng trc tiếp phc v, bo v đi hi (lái xe, an ninh, l tân, bo v, y tế).
- Thuê xe đưa đón đi biu, khách mi (trường hp Ban T chc đi hi không b trí được xe).
- Chi khác (chi mua cp, s, bút, huy hiu, phù hiu, chi bi dưỡng trc tiếp phc v đi vi đi hi cp xã…).
- Chi h tr đng b b phn, chi b trc thuc đng b b phn, chi b trc thuc đng b cơ s trong đơn v lc lượng vũ trang ti vùng kinh tế - xã hi đc bit khó khăn thuc đa bàn khu vc II, khu vc III theo quy đnh ca Nhà nước(3).
Nhìn mt cách tng quát, nhng khon tin mt vài t mà h thng công quyn mt s tnh đã chi đ… mua cp cho đi biu d đi hi đng đng tài liu ca đi hi đng hoàn toàn… hp pháp. Cn chú ý là theo… qui đnh hin hành, đó là nhng khon chi nh, lt vt, được lit kê trong mc… chi khác. Các khon chi chính dành cho các đi hi đng ln hơn rt nhiu, thành ra mi có chuyn, ch riêng Lng Sơn đã cn 86,5 t đ t chc đi hi đng các cp tnh này !
***
Hot đng sn xut kinh doanh trên toàn quc vn còn tê lit vì tác đng ca dch bnh c Vit Nam ln toàn cu. Chc chn ngân sách s tht thu nghiêm trng và h thng chính tr, h thng công quyn s phi vay mượn đ chi tiêu, cũng vì vy, phúc li công cng v giáo dc, y tế, an sinh sinh xã hi(tr cp cho người già, người nghèo, người tàn tt, người tht nghip,) s gim đáng k. Trong bi cnh như vy mà t chc đng các cp vn phóng tay chi tiêu như thế liu có hp đo lý ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 01/09/2020
Chú thích
(1) https://congluan.vn/nhieu-tinh-chi-tien-ty-mua-cap-da-lam-qua-tang-post93625.html
(2) https://www.langson.gov.vn/index.php/en/node/86465
(3) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quy-dinh-39-QD-VPTW-2014-che-do-chi-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap-tien-toi-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-XII-cua-Dang-251767.aspx