‘Tăng trưởng 7,46%’ do in tiền và đẩy tiền ồ ạt? (Phạm Chí Dũng)

Vào năm 2008, tổng dư n cho vay ca khi ngân hàng là 2,3 triu t đng, nhưng đến cui năm 2016 đã lên đến hơn 6 triu t đng, chưa k tn khong 1,2 triu t đng. Phi chăng mt cách tương ng, lượng tin được Ngân hàng nhà nước cho in và b sung vào lưu thông đã có th vào khong 500.000 t đng mi năm, tc phn "lm phát in tin" đã chiếm đến 10 - 15% hàng năm – mt t l in tin rt cao so vi t l in tin bình quân ca các nước phương Tây ?
Ngay trước thi đim din ra hi ngh trung ương 6 ca đng cm quyn vào đu tháng 10/2017, phía chính ph ca ông Nguyn Xuân Phúc đã tung ra bn báo cáo vi thành tích tăng trưởng kinh tế quý 3/2017 lên đến 7,46%, và còn dự kiến quý 4/2017 s đt t l tăng trưởng 7,31%, đ tính chung c năm 2017 có mc tăng trưởng là 6,7%.
Trong bài diễn văn ca mình, ông Nguyn Phú Trng lp li nhng t l trên vi thái đ có v hài lòng.
ng c viên tng bí thư
Sau vụ c hai ông Đinh Thế Huynh và Trn Đi Quang đu thình lình "b bnh", danh sách ng c viên cho chc v tng bí thư mt khi Nguyn Phú Trng ngh đã rút ngn hn. Theo đó, Nguyn Xuân Phúc vn gi v trí c đnh và được xem là "đy tim năng". Năng lc ca ông Phúc còn trở nên "đc thù" hơn na khi ông là mt trong s hiếm hoi y viên b chính tr được xem là "có chuyên môn và kinh nghim điu hành kinh tế", dù rng thành tích điu hành vn còn lc nhp xa vi thc tế ca mt nn kinh tế đy ry nn tham nhũng, tht thoát và suy thoái đến năm th 9 liên tiếp tính t 2008.
Không biết vô tình hay hu ý, t tháng By năm 2017 khi có tin "Trnh Xuân Thanh v", s xut hin ca Nguyn Xuân Phúc trên mt báo chí nhà nước là dày đc hơn hn, không my kém thua "hin tượng n ào Đinh La Thăng" vào năm 2016. Mt trong nhng xut hiện dày nhất ca ông Phúc là đi thăm các tnh thành cùng phát ngôn lp đi lp li vu tàu kinh tế" dành cho nhiu đa phương.
Thời Nguyn Tn Dũng không my sính dùng "đu tàu kinh tế" mà là "qu đm thép", cho dù rt nhiu "qu đm thép" như Vinashin Vinalines cùng ít nhất 12 d án ngàn t đã tr nên mc ra cho ti gi.
Hẳn nhiên có th nhn ra rng ông Nguyn Xuân Phúc đang rt cn nhng thành tích kinh tế đ tôn to vai trò không ch th tướng mà còn ng c viên tng bí thư.
Tuy nhiên, ngày càng dày đặc du hiu cho thy ông Phúc đang sa vào li mòn v ch nghĩa cường điu và khoe khoang thành tích không biết chán ca Nguyn Tn Dũng.
Quốc hi cũng phn ng
Nhiều con s mà ông Phúc "đc" t báo cáo ca các cơ quan tham mưu như B Kế hoch và Đu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước… đã chng my thuyết phc v tính cơ s khoa hc ca nó.
Đến ni, ti phiên hp ca y ban thường v quc hi vào gia tháng 10/2017, Ch tch quc hi là bà Nguyn Th Kim Ngân đã phi đt ra hàng lot câu hi : "Tăng trưởng GDP 6,7% nhưng tăng thu ngân sách so vi d toán ch 2,3% ? Gii ngân vn đu tư thì chm mà tăng trưởng li cao, điu này nghe có mâu thun ?...".
Quả thc, s thu ngân sách trong 10 tháng đu năm 2017 đã b ht thu so vi d toán đu năm ít nht 7-8%. Nhiều địa phương không đt kế hoch thu ngân sách như nhng năm trước, phn ánh mt thc trng ngày càng đen ti là tình hình sn xut và kinh doanh ca nhiu doanh nghip đang rt khó khăn và bế tc đu ra.
Tỷ l s doanh nghip phi ngng hot đng và phá sản vẫn tăng so vi cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, con s mà cui cùng B Lao đng, Thương binh và Xã hi phi tha nhn là có đến hơn 200.000 c nhân, thc sĩ ra trường b tht nghip. Tuy nhiên, t l tht nghip chung là cao hơn rt nhiu mc công b chỉ có hơn 2% : đến hơn 20% - theo đánh giá ca nhng nhà phân tích và phn bin đc lp.
Nhiều phân tích đc lp cũng đánh giá GDP thc cht ca Vit Nam ch vào khong 1-2%.
Vậy làm thế nào đ GDP trong báo cáo ca Th tướng Phúc có th vt đến 6 - 7% ?
In tiền và đy tin t ra th trường ?
Hãy nhìn vào công thức tính GDP ca mt nn kinh tế :
GDP = C + G + I + NX
Trong đó, C (tiêu dùng) là tất c chi tiêu hoc tiêu dùng cá nhân trong nn kinh tế ca mt quc gia ; G là chi tiêu chính ph ; I (đu tư) là tng s lượng đu tư vn kinh doanh ca mt quc gia ; NX (xut khu ròng) là tng giá tr xut khu hàng hóa và dch vụ ca quc gia tr đi tng giá tr nhp khu.
Về tiêu dùng, đã t lâu C - tc người dân - phi tht lưng buc bng trong bi cnh nn kinh tế đã suy thoái đến năm th 9 liên tiếp. Còn G, t năm 2015 đến nay, đã phi ct gim ngày càng mnh, nếu không mun rơi vào tình cnh không còn tin tr lương công chc viên chc.
Trong khi đó, NX trong 3 quý đầu năm 2017 là gn như bng 0, nghĩa là giá tr xut khu bng giá tr nhp khu.
Chỉ còn li phn đu tư I thì may ra mi có th khiến "tăng trưởng GDP 7,46%".
Liên quan đến I, cn tham kho mt hin tượng tài chính và tín dng : chưa bao gi ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mi ngp tin như hin thi !
Bởi dư n cho vay ca khi ngân hàng vào cui năm 2016 đã lên ti 6 triu t đng, gp hơn hai ln so với 6-7 năm trước.
Và "để hoàn thành kế hoch tăng trưởng 6,7% như mc tiêu đ ra" cùng "Th tướng chính ph đã giao nhim v cho ngân hàng nhà nước c gng nâng mc tăng trưởng tín dng năm 2017 lên 21%-22% thay vì mc 18% như kế hoch đ ra t đu năm", khối ngân hàng thương mi đang mang trên mình s mnh phi cp tc đy ra th trường mt lượng tin khng l lên ti 1,2 triu t đng trong năm 2017.
Có một ngun cơn - rt có th mang tính quyết đnh - mà đã khiến cho h thng ngân hàng không cách nào tránh được tình trng tràn tin đng : in tin.
Vào năm 2008, tổng dư n cho vay ca khi ngân hàng là 2,3 triu t đng, nhưng đến cui năm 2016 đã lên đến hơn 6 triu t đng, chưa k tn khong 1,2 triu t đng. Phi chăng mt cách tương ng, lượng tin được Ngân hàng nhà nước cho in và b sung vào lưu thông đã có th vào khong 500.000 t đng mi năm, tc phn "lm phát in tin" đã chiếm đến 10 - 15% hàng năm – mt t l in tin rt cao so vi t l in tin bình quân ca các nước phương Tây ?
Tốc đ in tiền bt chp lm phát cũng lý gii vic ti sao trong nhng năm qua và đc bit trong my năm gn đây, gii cán b hưu trí li thường phn ánh nhn được lương hưu vi nhiu t tin có mnh giá 200.000 đng và 500.000 đng, mi cng và chc chn chưa được lưu hành ngoài th trường.
Gần đây, Ngân hàng thế gii (WB), mt trong nhng ch n ln nht ca Vit Nam, đã phi cnh báo Vit Nam không nên in tin quá nhiu.
Nếu kh năng in tin là có cơ s, l đương nhiên th trường tín dng phi tràn ngp tin, đ ngun tin quá dư d nhưng khó có li thoát này li tr thành "đng lc kiến to" khiến GDP quc gia tăng vt trong các báo cáo ca chính ph, dn đến phn ng của chính Quc hi.
Trong thời gian gn đây, có nhng biu hin cho thy bà Kim Ngân và mt phn trong gii quan chc lãnh đo ca Quc hi có hơi hướng mun "tách khi chính ph", thay cho tư thế quá ph thuc và ch biết "gt" thi ch tch quc hi cũ là Nguyễn Sinh Hùng trước th tướng cũ là Nguyn Tn Dũng.
Biểu hin "đc lp tương đi" mi nht ca Quc hi là đã đ can đm lc đu trước t trình ca Chính ph v tăng thuế bo v môi trường t 3.000 đng vt đến 8.000 đng mi lít xăng. Hn là bà Kim Ngân đã hiểu quá rõ là phía chính ph mun đá qu bóng vào chân Quc hi và ct cht trách nhim ca Quc hi vào Lut thuế Bo v môi trường, đ nếu thông qua lut này thì chính bà Kim Ngân và dàn lãnh đo Quc hi s tr thành tâm đim b hàng chc triệu dân Việt cùng báo chí c "l phi" ln "l trái" công kích ln lên án, trong khi nhóm li ích xăng du va cười ct va ung dung móc sch túi dân chúng.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 18/10/2017