Đâu là kẻ thù lớn nhất của dân chủ ? (Phạm Phú Khải)

Con người trước nay đu d b thao túng. Dân trí càng thp càng d b đnh hướng. Thông tin tràn ngp, không kim chng, vi dng ý gây lung lc (misinformation) hay gây tác hi (disinformation), đang là tr ngi cc ln hin nay. Fake news nói chung đang là mđe da ln nht ca mi nn dân ch


Tr phi xã hi có dân trí cao, có tư duy phn bin (critical thinking), và quan trng nht, có nn truyn thông đc lp thun túy phc v cho s tht.

danchu1

Biu tình dù vàng ng h dân ch  Hong Kong, 28 tháng Chín, 2017. Hình minh ha.

Hi xưa, ln bây gi, thông tin đóng vai trò trng yếu trong hu hết các lĩnh vc hođng ca con người. Ai nm thông tin là nm quyn, hay nh hưởng lên, quyếđnh sau cùng. Thông tin v ta, v bn, ln thù. V th trường, v thương trường, và quan h v.v

Cho nên câu nói "Gi bn ca mình gn, gi k thù ca mình gn hơn na" (Keep your friends close and your enemies closer), cũng không ngoài hàm ý đó.

Xin m ngo đâđ nói chút v thông tin và kiến thc. Người có kiến thc nhưng không có đ thông tin chưa chc s đđến quyếđnh tt nht trong nhng trường hp quan yếu. Thông tin, trong trường hp này, mang tính quyếđnh. Còn người có đy thông tin nhưng không có kiến thc thì d b choáng ngp và lún sâu vào bin thông tin mà không biết sau cùng phi làm gì. Thông tin, trong trường hp này, ch làm ri vic.

Nhưng quan nim v thông tin và kiến thc gia hai th chế dân ch và phi dân ch khác nhau tri vc. Chế đ dân ch cp tiến quan nim rng người dân ch tht s có kh năng làm ch nếu h không ch có kiến thc mà cn phi có đđ thông tin đ chính h t ly quyếđnh thích hp nht cho quyn li ca mình. Xin nhn mnh  đây là quyn li ca mình, tc ca mi công dân, không phi ca chế đ, hay nhà nước. Chế đ phi dân ch, ngược li, không mun người dân hiu biết và có đđ thông tin vì như thế đe dđến s tn ti ca h. Chính vì thế mi chế đ phi dân ch đu tìm mi cách đ táđng lên lĩnh vc thông tin. Nh là kim soát truyn thông và quyn t do biđt ca người dân. Nng là không cho bt c cơ quan truyn thông đc lp nào tn ti, ngoi tr truyn thông nhà nước. Còn người dân thì b gii hn và rng buc bi bao lut l khác nhau, như lut an ninh mng, lut hình s vi tính v.v Không nhng thế, h có đi ngũ hùng hu dư lun viêđ hóa gii nhng khó khăn th thách chế đ gp phi, đng thi n lc tung tin tht thit, tung ha mù, to nghi vn, đánh lc hướng vđ, và sau cùng, khi cn, đ làm cho tt c nhng ngun thông tin đu vô giá tr, bt kh tín như nhau.

Đây là chiến thut mà nhng chế đ phi dân ch đã và đang áp dng khá thành công t nhiu năm qua.

Ti Phi Lut Tân, Ferdinand Marcos Jr đã tuyên th trong bui l nhm chc tng thng vào ngày 30 tháng 6 va qua. Marcos con không ngn ngi ca ngi thành tu và con người ca cha mình, mc du Marcos cha là mt nhà đc tài khét tiếng, đánh du bi nn tham nhũng lan tràn và vi phm nhân quyn nghiêm trng trong 21 cm quyn. Marcos con đã chiến thng cuc bu c vào tháng 5 năm nay vì biết s dng đi ngũ chuyên v mng truyn thông xã hi, tung tin sai lch v thđi ca Marcos cha, và hóa gii nhng nghi vn mà gii tr Phi hiu v thđim h chưa sinh thành. Chiến dch chiến tranh thông tin này không phi mđây mà nó đã được tiến hành t ít nht 3 năm trước, năm 2019, và được cng c mnh m trong thi gian vđng tranh c.

Ti Hng Kông, Apply Daily ca Jimmy Lai và nhng cơ quan truyn thông đc lđu gp khó khăđ ri phđóng ca vì tài sn b đông lnh, không th tiếp tc tr lương cho nhân viên ; hoc vì b đe da bi lut an ninh mng đang treo si dây thòng lng lêđu. FactWire, cơ quan truyn thông chuyêđiu nghiên v d kin, đã ra thông báđóng ca hođng vào ngày 10 tháng 6. Sau 6 năm hođng chuyên điu tra nghiên cu nhng s kin quan tâđ đưa s thđến người nhn thông tin, thông tn xã phi li nhun FactWire hiu rng thi điđã đến, và h không còn s chn la nào. S sách nhiu chính thc ln nhng đe dâm thm không phi là điu gì l vi h. Nhng cuđiu nghiên trướđây ca FactWire đã vch trn mt s âm mưu và can thip ca Trung Quc lên trên phm vi ca Hng Kông, điu mà Bc Kinh ha hn s tôn trng nhưng làm ngược li. Ngoài Apple Daily và FactWire, Stand News và Citizen News cũng cùng chung s phn. Cui năm 2021, sau khi hơn 200 cnh sáđp nhp cơ s phát hành, Stand News đã đóng ca  hođng. My ngày sau, đu năm 2022, Citizen News  cũng ly quyếđnh tương t ch yếu vì lo ngđếs an toàn  ca nhân viên. Hơn 800 ký gi Hng Kông thuc Apply Daily and Stand News đã mt vic sau khi hai cơ quan nàđóng ca.

S tn công vào truyn thông trong thi gian qua tht ra không ch din ra  các th chế đc tài hay phi dân ch. Nó đã và đang din ra khp nơi. Trong thi gian Donald Trump làm Tng thng, ông cũng lêán nhng cơ quan truyn thông nào phê pháông, và gán nhãn hiu cho h là tin gi. Sau khi xâm chiếm Ukraine ngày 24 tháng 2, đu tháng 3 nước Nga ca Putin đã thông qua đo lut kim soát ngoc nghèo thông tin, tn công nhng cơ quan truyn thông hay cá nhân nàđưa thông tin ngược li xu hướng chung ca nhà nước Nga. Ch cn gi nó là cuc chiến, thay vì "chiến dch đc bit", là có thể b rc ri  ngay. Tường trình v cuc chiến t bên trong nước Nga mt cách đc lp gn như bt kh , và truyn thông nhà nước Nga tr thành đc quyđưa tin, bình lun và đnh hướng dư lun.

Peter Limbourg, Tng Giáđc cơ quan truyn thông Deutsche Welle (DW)  cĐc bin lun rng tuy không th chm dt cuc chiến ti Ukraine, đây là thđim quan trng khi vai trò ca ký gi cn chng minh tính thích đáng ca nó, vì nhng gì được truyđi có th nh hưởng đến s phn ca hàng trăm nghìn người và các hành đng chính tr quan yếu. Limbourg nhn mnh  rng "Chúng ta đang phđi mt vi mt cơn bão thông tin sai lch, tuyên truyn và kim duyt. Khi nhng tiếng nói t do và đc lp kết hp vi nhau, chúng ta có th chng chi vi cơn bão này và to ra s khác bit".

Maria Ressa, ngườđot gii Nobel Hòa Bình năm 2021, trong bài phát biu ti Diđàn Truyn thông Toàn cu t chc bi DW tĐc vào cui tháng 6 va qua, bin lun  rng "Nếu bn không có d kin, bn không có s tht ; nếu bn không có s tht, bn không có lòng tin". Ressa xáđnh : "Làm thế nàđ chúng ta xây dng li lòng tin ? Bi vì đó là điu mà các chính ph phi t do/cp tiếđã phá hy. Nếu bn không có tính trung thc ca s kin, làm sao bn có th có được s liêm chính trong các cuc bu c ?". Ressa quan ngi rng ngh ký gi đang đng  khonh khc sng còn (existential moment ) và qu quyết rng "Xây dng li nim tin bng s tht là điu cn thiếđ chng li s tri dy ca ch nghĩa phát xít".

Tng Thư ký ca t chc Phóng viên Không Biên gii còn tô lên mt bc tranh đm hơn thế na. Christophe Deloire, phát biu ti cuc hp ca Diđàn Kinh tế Thế gii vàđu tháng 6 va qua, nhđnh  rng "Mi năm bđ t do báo chí thế gii tr nên ti hơn". Kenneth Roth, GiáđĐiu hành ca Human Rights Watch, cnh báo : "S tay ca k chuyên quyn luôn bđu bng viđóng ca các phương tin truyn thông đc lp. Các nhà báđóng mt vai trò xã hi thiết yếđ cung cp thông tin cho công chúng, do đó, mt công chúng hiu biết có th buc các chính ph phi chu trách nhim v hành đng ca h". Agnes Callamard, Tng thư ký ca T chÂn xá Quc tếđã đi xa hơn : "Thông tin đc lp và t do là trng tâm ca chính h thng toàn cu. Nếu chúng ta không duy trì không gian cho t do báo chí ngày hôm nay, trt t thế gii ca ngày mai s b thiên lch, mt chiu và gây bt li cho tt c chúng ta ".

Truyn thông tÚc tương đđa dng, t do và đc lp. Nhng người làm truyn thông mt chiu hay ch trương tuyên truyđã b vch trn, cnh báo, thách thc, và qua thi gian không còn mang tính thuyết phc. Tính liêm chính (integrity) trong ngh truyn thông tÚc tương đi cao. Nhng cơ quan truyn thông công cng như ABC và SBS đóng vai trò đáng k trong vic truyđt thông tin và gia tăng kiến thc ca công dân. Tuy nhiên mng xã hi vđy nhng thông tin gi, và người ta vô tình hay c ý tiếp tc truyn nhau nhng thông tin chưđược kim chng, nht là các cng đng sc tc không mun, hay không th, kim chng thông tin trên các cơ quan truyn thông chính mch.

Ita Buttrose, Ch tch ca cơ quan truyn thông công cng hàng đu cÚc hin nay ABC, cũng chia s nhng th thách mà truyn thông Úđang đi din hin nay. Phát biu ti mt bui hp mt ca gii truyn thông vào ngày 19 tháng 6, cùng thđim vi cuc hp ca gii truyn thông t do toàn cu tĐc, Buttrose cho rng "NgườÚc ch yếu da vào các phương tin truyn thông chính thng như mt phn thiết yếu cđi sng công dân và dân ch ca chúng ta nếu h có th tin tưởng rng chúng ta có th phơi bày cách bao bin (spin), di trá và thông tin sai lch, đng thđưa ra d kin và s tht. Tt c d kin. Tt c s tht Vi nn t do báo chí mong manh, nn dân ch đang đng trước ri ro. Không có t do báo chí, nn dân ch s chết Báo chí vì công ích phđược bo v và bt k n lc nào nhm bóp nght quyn t do truyn thông đu nên b t chi kch lit…"

Con người trước nay đu d b thao túng. Dân trí càng thp càng d b đnh hướng. Thông tin tràn ngp, không kim chng, vi dng ý gây lung lc (misinformation) hay gây tác hi (disinformation), đang là tr ngi cc ln hin nay. Fake news nói chung đang là mđe da ln nht ca mi nn dân ch. Oáăm, chính nó li nuôi dưỡng s tn ti ca các chính th phi dân ch. Hôm nay và v sau. Tr phi xã hi có dân trí cao, có tư duy phn bin (critical thinking), và quan trng nht, có nn truyn thông đc lp thun túy phc v cho s tht. Trên hết, tt c nhng điu này ch có th có được trong mt xã hi mà văn hóa nơđó đ cao nn tng đđc và n lc truy tìm chân thin m.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 08/07/2022