Độc đảng toàn trị phân công ngầm

1. quyền

bạo quyền công an trị truy cùng công lý, quỷ quyền tuyên truyền trị diệt tận công tâm, ma quyền ngu dân trị chôn sống công pháp, tà quyền tham nhũng trị giết ngay trong trứng nước công quyền, âm quyền xã hội đen-đỏ trị siết cổ tới tắt thở công luật.

baoquyen1

2. bạo

công an trị sử dụng bạo quyền, quỷ quyền tuyên truyền trị vận dụng bạo ngôn, ma quyền ngu dân trị tận dụng bạo ngữ, tà quyền tham nhũng trị lạm dụng bạo lực quyền-tiền, âm quyền xã hội đen-đỏ trị lợi dụng bạo hành.

3. đặc

giữ đặc ân cho hậu duệ, bám đặc quyền cho quan hệ, níu đặc lợi vì tiền tệ, tạo đặc khu cho đồ đệ. Nén âm tướng, âm tá, âm binh vào âm lộ đặc ân, đặc quyền, đặc lợi rồi nhấn vào âm địa, âm đạo, âm giới của hậu duệ -quan hệ - tiền tệ - đồ đệ để chôn sống trí tuệ.

4. bất

trao bất lương bạo quyền công an trị truy cùng công lý, giao bất đức cho quỷ quyền tuyên truyền trị, đưa bất tri cho ma quyền ngu dân trị, gửi bất chính cho tà quyền tham nhũng trị, dồn bất nhân cho âm quyền xã hội đen-đỏ trị.

5. tham

trao ô dù cho tham quyền, giao chống lưng cho tham quan, đưa lại quả cho tham ô, gửi phong bì cho tham nhũng, nhét lót tay cho tham tiền, miệt mài đào giếng tham không đáy được bơi trơn ngay trong sân sau.

6. vô

trao vô minh cho lãnh tụ, giao vô tri cho lãnh đạo, đưa vô trí cho quan chức, dồn vô lý cho cán bộ, nhét vô cảm, vô giác, vô tâm, vô tình vào thật đầy trong chuyên chính vô sản để đẻ ra chuyên chế vô học, rồi xua dân tộc, lùa giống nòi vào vô hậu.

7. giả

bằng bán cấp bằng trường giả, học giả, thi giả, điểm giả, học vị giả, học hàm giả để buôn chức bán quyền trong âm giới của quan hệ - tiền tệ - hậu duệ- đồ đệ. Thong thả trong sâu dân mọc nước, thanh thản trong phản dân hại nước, thư thái trong buôn dân bán nước.

8. gian

trao buôn gian bán lận cho công an trị, giao ăn gian nói dối cho quỷ quyền tuyên truyền trị, dồn ăn điêu nói ngoa cho ma quyền ngu dân trị, gửi buôn thần bán thánh cho tà quyền tham nhũng trị, dồn buôn đất bán người cho âm quyền xã hội đen-đỏ trị.

9. vô giáo

trao vô giáo lý cho bạo quyền công an trị, giao vô giáo dục cho quỷ quyền tuyên truyền trị, đưa vô giáo dưỡng cho ma quyền ngu dân trị, gửi vô giáo luận cho tà quyền tham nhũng trị, dồn vô giáo luật cho âm quyền xã hội đen-đỏ trị.

10. trọc

rổng kiến thức cho bạo quyền công an trị, giao trống tri thức cho quỷ quyền tuyên truyền trị, đưa vắng ý thức cho ma quyền ngu dân trị, gửi khuyết nhận thức cho tà quyền tham nhũng trị, dồn trọc tâm thức cho âm quyền xã hội đen-đỏ trị.

Lê Hữu Khóa 

04/04/2022