Quốc hội : Dự án Cát Linh - Hà Đông là chính sách sai lầm để lại hậu quả lâu dài (Phạm Quý Thọ)

Dư lun ch trích rng nó không gii to ách tc giao thông mà trái li góp phn làm trm trng thêm, xu v mt m quan không gian thành ph và, nhìn chung, ging các d án công khác, đó là nơi chia chác lích nhóm, quan chc trc li, "li qu", làm giàu, rng nim tin ca nhân dân b tn thương và lo lng n xu có th đ li hu qu lâu dài như rơi vào by n khiến ph thuc chính tr 

 


Tình hình trin khai các d án đường st đô th ti Thành ph H Chí Minh và Hà Ni trong Báo cáo ca Chính ph ti k hp th hai Quc hi khoá 15 đang là ch đ nóng thu hút s chú ý ca dư lun và gii quan sát. Báo cáo cho biết năm d án đường st đô th Hà Ni và Thành phố H Chí Minh đi vn hơn 80 ngàn t (hơn ba t USD). Hơn thế, tính cht phc tp, "nhiu tai tiếng" kéo dài vn là căn bnh nan y và đang đ li nhng hu qu ln v vt cht và tinh thn cho đt nước. Đc bit là D án Cát Linh - Hà Đông, liên quan đến Tng thu EPC, doanh nghip nhà nước Trung Quc, thiết kế năm 2008, bt đu khi công năm 2011, mười ln điu chnh vn, đi vn hơn 205%, bn ln di ngày hot đng thương mi, nhưng vn chưa th nghim thu và, gia tháng 10/2021 B Tài chính Vit Nam đã phi ng tin t qu tích lũy đ tr n gc khon vay theo cam kết ca Chính ph theo Hip đnh đã ký.

Là chính sách sai lm, D án Cát Linh - Hà Đông đang đ li hu qu nng n khiến công lun bc xúc. Gii chuyên môn đánh giá v k thut, công ngh và hiu qu kinh tế không cao, vô s nhng bài hc được rút ra t đây, t vic ký kết d án, hp đng EPC (cung ng vt tư, k thut thiết kế và kiêm luôn khâu thi công xây dng, vi s vn ca Nhà nước trên 30%) theo thông l quc tế, năng lc thiết kế, năng lc qun lý, điu hành như chun b ngun lc, t chc thi công, gii phóng mt bng, gii ngân vn đu tư, phi hp các nhà thu ph Dư lun ch trích rng nó không gii to ách tc giao thông mà trái li góp phn làm trm trng thêm, xu v mt m quan không gian thành ph và, nhìn chung, ging các d án công khác, đó là nơi chia chác li ích nhóm, quan chc trc li, "li qu", làm giàu, rng nim tin ca nhân dân b tn thương và lo lng n xu có th đ li hu qu lâu dài như rơi vào by n khiến ph thuc chính tr

Lch s hình thành các d án đường st đô th t tham vng có h thng vn ti khi lượng ln như mt s nước phát trin khi dân s các thành ph Hà Ni, H Chí Minh có mt đ cao và tăng nhanh. Ý tưởng "hp dn" t nhng cui nhng năm 1990 được quy hoch tm nhìn đến năm 2020, sau đó điu chnh đến 2030 ri đến 2050 thành chính sách hin hành. Theo đó, Hà Ni s có 11 tuyến đường st và tu đin ngm (metro) vi tng chiu dài gn mt trăm năm mươi km và Thành phố H Chí Minh vi h thng bao gm 13 tuyến vi tng chiu dài hơn hai trăm km. Tuy nhiên, đến nay chưa mt tuyến nào được "ct băng khánh thành" đưa vào s dng đ có th ca ngi thành tích hay ít ra đ đúc rút kinh nghim.

Các nhà lý lun chính sách công ch ra rng "nhà nước ca dân, do dân và vì dân", bi vy vic xây dng và thc thi chính sách công phi xut phát t nhu cu và hướng ti người dân, gi là chính sách "t dưới lên", nhưng đó là lý thuyết ca th chế dân ch. Đi vi chế đ toàn tr điu kin tiên quyết ca chính sách công là duy trì chế đ, quyn lc tuyt đi ca Đng, và vì vy chính sách công được xây dng "t trên xung". S khác bit cơ bn gia hai kiu chính sách là "t dưới lên" th hin tính cht pháp quyn và, ngược li, "t trên xung" bc l tính cht pháp tr. Ngoài ra, đc đim quan trng thường được gii chuyên gia phê phán v s thiếu minh bch và chế đ trách nhim gii trình.

Nhng chính sách "t trên xung" mang bn cht ca chế đ, thường được quyết đnh bi ý chí ca các nhà lãnh đo chế đ. Thc tế ch ra rng kiu chính sách này là chưa có tin l và không tuân theo quy lut t nhiên, nên thường là "dò đá qua sông", chi phí cao "th - sai". Nếu có mc sai lm thì các nhà lãnh đo thường đ li cho vic thc thi, cho hoàn cnh hay nhng yếu t chng liên quan, nhưng thc ra, li là ngay t tm nhìn quy hoch và xây dng chính sách. Chế đ được ra đi bi cách mng, nhng người lãnh đo mang ý chí cách mng và luôn th hin nó trong thi chiến cũng như thi bình, trong lĩnh vc chính tr cũng như kinh tế. Phê phán, ch trích là điu khó chp nhn, góp ý cũng cn kiên trì và thn trng.

Ngoài ra, s hn chế hiu biết và yếu kém năng lc qun lý kinh tế xã hi ca quan chc cũng là nguyên nhân quan trng khiến cho sai lm chính sách tr nên nghiêm trng hơn. Liên quan đến sai lm chính sách nói chung và d án Cát Linh - Hà Đông nói riêng có th chia s quan đim ca Giáo sư kinh tế ca trường Đi hc Waseda, Tokyo, Nht Bn, Trn Văn Th. Ông là người con xa quê gc Vit, luôn nng lòng vi quê hương, được mi làm thành viên T tư vn cho Th tướng, đã có nhiu đóng góp v tư duy kinh tế. Mi đây, ông có viết bài "Thế gii không phi ch có Trung Quc" trên "Din Đàn" (Forum) k v "hai s kin" chính sách mà lãnh đo Vit Nam, nếu "nhìn xa, trông rng" thì có th tránh được nhiu sai lm. Trước hết, v chính sách ci cách rung đt Nht Bn sau chiến tranh thế gii ln th hai là hiu qu, tác đng tích cc đến kinh tế và xã hi, tránh được sai lm như đã tng Vit Nam năm 1953. Đi vi D án đường st đô th trên cao Cát Linh - Hà Đông, hp đng EPC vi Trung Quc, v giáo sư này có mt trong bui gp ca cu B trưởng Giao thông vn ti Đinh La Thăng vi gii báo chí hi tháng 6/2015 và chng kiến v quan chc này phát biu, rng nước nào cho vay cũng đt điu kin phi dùng tin đó đ mua trang thiết b (mua 13 con tàu ca Trung Quc) ca h, chng hn, "Nht Bn hay Hàn Quc cũng như vy". Giáo sư Th đã phn bin rng iu này hoàn toàn sai" c v nhn thc ch quan và mơ h thc tế v vn vay nước ngoài. S kin được k trên cho thy "nhiu lãnh đo, quan chc Vit Nam, nhng người quyết đnh vay vn nước ngoài, không hiu hoc không chu tìm hiu tình hình và chế đ hin hành trên thế gii đ so sánh điu kin ca Trung Quc vi các nước khác, t đó quyết đnh chn nước đi tác có li nht cho Vit Nam. T trường hp này và tương t có th "hiu được lý do ti sao Vit Nam ngày càng l thuc vào kinh tế Trung Quc trong nhiu phương din".

Các c tri đang đòi hi các đi biu Quc hi khoá 15 nhìn thng vào nhng tn đng ca các d án đường st đô th, trong đó có d án đường st trên cao Cát Linh Hà Đông, có được đánh giá toàn din và đc lp, đc bit v khía cnh chính sách t hoch đnh đến giám sát thc thi, vn là chc năng ch yếu ca cơ quan lp pháp. Vn đ tn đng đã kéo dài nhiu năm và phc tp khiến vic quy trách nhim gii trình là khó khăn, nhưng bài hc v chính sách cn được đúc rút cho công tác lp pháp và giám sát.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 01/11/2021