Bao nhiêu nhiệm kỳ nữa thì đến mạt kỳ? (Trân Văn)

...nhưng ông Hu tin rng vn có th đt "ch tiêu tăng trưởng" nh khon thu t vic… bán các doanh nghiệp nhà nước ! Ông Huệ và nhiu ông khác không bn tâm như ông Phc : Bán hết ri thì nhim kỳ sau ly gì đ chi tiêu (?) !
Đúng một  tháng sau khi Tng cc Thng kê ca chính ph Vit Nam "h hi, phn khi" loan báo, tăng trưởng GDP ca quý ba tăng 7,46%, giúp GDP trong chín tháng đu năm nay tăng 6,41% so vi cùng kỳ năm ngoái. Ông Nguyn Bích Lâm - Tổng cc trưởng Tng cc Thng kê hoan h khng đnh, kinh tế đang… "khi sc", có nhiu… "đim sáng", tạo ra những "kết qu n tượng"…, lúc tham dự kỳ hp th 4 ca Quc hi khóa 14 (đã khai mc hôm 23 tháng 10 và d trù s kéo dài đến 25 tháng 11), nhiu viên chc hu trách thú tht, Vit Nam đang trên ming vc !
Ngày 24 tháng 10, khi thảo lun v tình hình kinh tế, xã hi và ngân sách năm nay ti T Đi biu Quc hi ca mình, ông Đinh Tiến Dũng – mt Đi biu Quc hi đang đm nhn vai trò B trưởng Tài chính – cho biết, các thng kê ch công b s doanh nghip mi thành lp, trong thc tế, c có thêm bn doanh nghiệp mi thì có ba doanh nghip đã thành lp trước đó ngưng hot đng, xin gii th hoc phá sn. Ông Dũng than là các doanh nghip ti Vit Nam đang thiếu ti 73.900 t tin thuế, trong s này có ti 28.221 t thuc loi không có kh năng truy thu thành ra ông mong Quốc hi xóa khi n khó đòi y cho B Tài chính đ nhc đu.
Cũng ngày 24 tháng 10, tại cuc tho lun vi mt T Đi biểu Quc hi khác, ông H Đc Phc – Tng Kim toán Nhà nước – bo rng, kinh tế Vit Nam đang "tim n nhiu ri ro" vì "sc mnh ni sinh" yếu (tăng trưởng GDP trong quý 3 có đt biến là nh đu tư ca Samsung và… Formosa), n xu (n có kh năng mt c vn ln lãi) cao, n nn (c ngoi quc ln trong nước) cũng như các khon phi tr do n đến hn thanh toán tiếp tc tăng (mi năm phi dành 98.000 t tr n gc và lãi, đng thi phi vay 160.000 t đ đo n - dùng n mi tr n cũ) bởi ngân sách liên tc tht thu.
Giống như nhiu viên chc lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph Vit Nam, ông Vương Đình Hu - mt trong các Phó Thủ tướng – vn t ra hết sc lc quan. Khi tham gia tho lun ti T Đi biu Quc hi ca mình, ông Hu tha nhn không th trông vào du thô đ "cân đi ngân sách" vì giá du trên th trường thế gii tiếp tc gim, chi phí khai thác cao hơn do c trữ lượng ln cht lượng du thô cùng gim, khai trường xa hơn… nhưng ông Hu tin rng vn có th đt "ch tiêu tăng trưởng" nh khon thu t vic… bán các doanh nghiệp nhà nước ! Ông Huệ và nhiu ông khác không bn tâm như ông Phc : Bán hết ri thì nhim kỳ sau ly gì đ chi tiêu (?) !
***
Cho đến gi, điu duy nht khiến các viên chc lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph Vit Nam bận tâm ch là làm sao to ra nhng "du n" trong "nhim kỳ" ca mình. Đó là nguyên nhân dn ti vic xin dương các ý tưởng kiu như "kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa", hút toàn b ngun lc quc gia bơm cho các tp đoàn, tng công ty nhà nước nhm biến khi doanh nghip này tr thành "anh c" ca nn kinh tế. Đó cũng là nguyên nhân hình thành các "ch trương, gii pháp" bt k hu ha, min là trước mt giúp t l tăng trưởng trên giy, "v thế" tr thành "đim sáng", to ra "n tượng" tt đp v s "tài tình, sáng sut".
Cho dù hơn hn ông Hu v vin kiến và ý thc trách nhim nhưng ông Phc cũng ch mi nhìn đến "nhim kỳ sau". Không ai bn tâm đến vn mnh quc gia, tương lai lâu dài ca c dân tc khi n nn ngp đu, doanh gii teo tóp c v s lượng ln qui mô, kinh tế ph thuc hoàn toàn vào đu tư trc tiếp ca ngoi quc, tht nghip tràn lan. Đó cũng là lý do va qua, gii lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph không nhn trách nhim v 12 d án ca ngành Công Thương (sau khi ngn ca quc gia khong 64.000 tkhông những không sinh li mà còn to ra khon n khong 47.000 t) và sắp ti, chc chn cũng s không có bt kỳ cá nhân nào trong gii lãnh đo Đng, Quc hi, Chính ph nhn trách nhim khi con s d án yếu kém, thua l va được thông báo là đã lên ti 40 !
Bao nhiêu "nhiệm kỳ" na thì Vit Nam tr thành mt Venezuela Châu Á ? Dưới s dn dt ca Hugo Chávez, Venezuela tr thành quc gia đi tiên phong trong vic phát trin "ch nghĩa xã hi thế k 21" Nam M. Sau 14 năm da vào du thô, vay mượn đ đu tư cho nhng d án vô b, thiếu căn cơ, băm b lao theo quc hu hóa, kinh tế Venezuela sp đ khi giá du trên th trường thế gii liên tc st gim, không còn kh năng tr n. Ba năm nay Venezuela luôn luôn dn đu thế gii v lm phát, dân chúng Venezuela chết dn, chết mòn vì thiếu thc phm, thuc men. Riêng năm 2016, có 11.000 trẻ sơ sinh ung mng vì thiếu thuc và suy dinh dưỡng. Kết qu mt cuc kho sát khác cho biết, 3/4 người ln xác nhn trng lượng ca h gim 9 ký/năm. Cướp bóc xy ra khp nơi nhưng Nicolás Maduro – người được Hugo Chávez ch đnh làm người kế nhiệm đ tiếp tc phát trin "ch nghĩa xã hi thế k 21" ti Nam M - ch quan tâm ti vic đàn áp đi lp đ duy trì s lãnh đo "toàn din, tuyt đi" ca mình.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/10/2017