Việt (oan) (Lê Hữu Khóa)


Thương kính & thương tặng dân lành

một sớm một chiều bị phá nhà cướp đất...Thương kính & thương tặng dân lành

một sớm một chiều bị phá nhà cướp đất,

giờ thành dân oan trong nạn cảnh màn trời chiếu đất…

đầu đường xó chợ… cơm thừa canh cặn…

sống bờ chết bụi…

viet1

Thấy-thông-thấu-thấm-thương

hiện cảnh của dân lành ít hơi ngắn tiếng

dân hiền im hơi lặng tiếng

dân đen con sâu cái kiến

dân oan cá nằm trên thớt…

PHẬT OAN

Phật oan vì gian tăng vơ vét phước sương

Phật oan vì ma tăng nạo vet công quá

Phật oan vì ác tăng hiếp người công phật

Phật oan vì súc tăng súc tính phật tâm.

CHÙA OAN

Chùa oan có tham quan tới cúng tiền

Chùa oan có tham ô tới cúng nhường

Chùa oan có tham nhũng tới cúng chùa

Chùa oan có tham quyền tới… mượn hoa cúng Phật.

viet2

GIẢI OAN

Giải oan cho những ai bị giết trong trại học tập

Giải oan cho những ai bị chôn trong trại cải tạo

Giải oan cho những ai bị diệt trong ngục sâu

Giải oan cho những ai bị triệt trong nhà tù độc đảng.

SƯ OAN

Sư oan khi phải tu với ma tăng mê sắc

Sư oan khi phải tu với gian tăng mê tiền

Sư oan khi phải tu với ác tăng mê quyền

Sư oan khi phải tu với công an, với đảng viên.

Oan_-_Lê_Hữu_Khóa_-_PDF.pdf

Lê Hữu Khóa

17/12/2022