Hiện trạng Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa mới (Đan Tâm - Trần Đình Sơn)

Thế giới đã sang trang để đi vào một thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành một trật tự quốc tế khác trong khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài năm trước mặt.


Lời giới thiệu : Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý độc giả quyển sách vừa mới phát hành của học giả Đan Tâm Trần Đình Sơn, "Hiện trạng Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa mới", do tác giả tự phát hành tại Hoa Kỳ, ngày 30/09/2020.

Đây là một tài liệu nghiên cứu công phu. Tác giả đã bỏ ra một thời gian rất dài để suy nghĩ và sưu khảo những dữ liệu liên quan, và sau cùng đúc kết lại thành một tài liệu nghiên cứu công phu về tương lai Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa mới. Trước hết, trong Phần I, là những nguy cơ sống còn của Đảng cộng sản Việt Nam, trong đó có 11 nguy cơ tự thân và nội tại, 4 nguy cơ đến từ bên ngoài và quan trọng nhất là 11 nguy cơ đến từ nước láng giềng phương Bắc. Tiếp theo, trong Phần II, là giải trình về những hậu quả mà Đảng cộng sản Việt Nam đang tìm cách giải quyết.

Tuy tác giả không có chủ tâm đưa ra một giải pháp nào nhưng, qua những dữ liệu được phổ biến trong tài liệu này, chúng ta cũng có thể đoán được ý của Đan Tâm, một người rất quan tâm đến sự sống còn của dân tộc và đất nước Việt Nam, là phải chuẩn bị giai đoạn hậu cộng sản : tránh tình trạng hỗn loạn và chuyển hóa đất nước về dân chủ trong hòa bình và trật tự.

Kính mời quý độc giả tham khảo một tài liệu công phu của tác Đan Tâm Trần Đình Sơn

Nguyễn Văn Huy

*************************

dantam01

Lời tựa

Khảo sát chính xác về "Hiện trạng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" bằng "Kỹ năng tầm nhìn sự kiện" là một công việc phức tạp. Tuy nhiên nếu xác định cho thật đúng về "Hiện trạng thực tế của Đảng cộng sản Việt Nam" thì sẽ dễ dàng nhận ra "Hiện Trạng Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", bởi vì đảng này đã, đang kiểm soát và chi phối toàn diện về kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam từ 45 năm qua. Do đó, biết chính xác hiện trạng của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay sẽ nhìn ra thực trạng của nước Việt Nam trong tương lai trước mắt ngay sau đại dịch Virus Vũ Hán (Covid-19).

Nắm bắt được hiện trạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật rõ ràng và cụ thể, sẽ nhìn ra hướng biến chuyển tất yếu của quốc gia Việt Nam theo quy luật tất yếu của xã hội, kinh tế & chính trị vào thời kỳ đầu của Thế kỷ 21. Để khảo sát chính xác hơn, cũng còn cần đến việc xem xét nguy cơ và hiện trạng nước cộng sản Trung Quốc – một nguyên bản gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – để dễ bề so sánh. Thế giới đã sang trang để đi vào một thời kỳ phát triển mới và sẽ hình thành một trật tự quốc tế khác trong khuôn khổ những thể chế mới sẽ đến trong vài năm trước mặt.

Đại dịch Covid-19 lay động tất cả, bắt buộc tất cả các quốc gia và từng con người phải thay đổi đến tột cùng, càng làm rõ thêm những đặc trưng mới của
thời kỳ sang trang này. Như vậy Việt Nam có sang trang sớm sủa trong bối cảnh toàn cầu hóa mới kể từ năm 2020 này hay không ?

Trước hết cần xem xét rõ hiện trạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

dantam02

(Xin mời đọc tiếp trong sách)

Hiện_trạng_Đảng_cộng_sản_Việt_Nam_trong_bối_cảnh_toàn_cầu_hóa_mới.pdf

Đan Tâm Trần Đình Sơn

(22/12/2022)