Cuộc chiến tranh vệ quốc Ukraina

Ngày thứ 20 cuộc chiến chống quân xâm lược Putin của quân dân Ukraina


 

Vinh quang Ukraina !

Ukraina sẽ chiến thắng !

Đỗ Xuân Cang 

15/03/2022