Trump "tiêu thổ kháng chiến" ?

+ Trump cố tình gây khó khăn cho chính phủ mới của Biden như rút quân ở Afghanistan, chính thức rút tên ngày 22/11/20 ra khỏi hiệp ước Open Sky gồm 25 quốc gia đã ký kết.

+ Làm khó Biden, Trump muốn "tiêu thổ kháng chiến" ?