LS Steven Điêu : Đạo Đức Của Lãnh Đạo Hay Chính Sách Đạo Đức - Hoàng Bách Channel

Gs Joseph S.Nye Dạy Đại Học Harvard, Cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao, Chiến Lược Gia Mới Vừa Ra Mắt Sách " Do Morals Matter " Nói Về Đạo Đức Của Người Lãnh Đạo hay Chính Sách Đạo Đức Đã Làm Nước Mỹ Trở Thành 1 Siêu Cường, Có Nhiều Đồng Minh Tin Tưởng, kẻ Thù Thì Khiếp Sợ Từ Sau Đệ Nhị Thế Chiến Đến Nay. Tuy Nhiên gần Đây Giá Trị Nước Mỹ Bị Lu Mờ...