Quy hoạch nhân sự Trung ương khoá 13: Khắc phục tình trạng “chạy”, “xin” phiếu (Dân Trí)

Ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý là cần có cơ chế kiểm soát, không để lọt những người có một trong những hạn chế khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược: những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...Đảng cộng sản VN vẫn sống và suy nghĩ như người ở...cõi trên. Thử hỏi có người lãnh đạo nào hiện nay mà không "suy thoái về đạo đức, lối sống, cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng..."? Những người tử tế trong nội bộ đảng không ít nhưng bộ máy sàng lọc của đảng đã loại họ từ vòng...gửi xe. Không có tiền và không biết chạy đúng cửa thì làm quan xã còn khó huống gì trung ương.

Cho đến thời điểm này, danh sách danh sách nhân sự giới thiệu cho quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 do các cơ quan, địa phương đề xuất lên đã sẵn sàng để đưa ra Trung ương cho ý kiến trong chương trình hội nghị lần thứ 9, dự kiến diễn ra từ 25-27/12/2018.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: "Trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự cần coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình cán bộ".

Quy hoạch nhân sự khoá 13 là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn luận tại hội nghị Trung ương lần này, cùng với các phần việc khác như xem xét kỷ luật cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ như nghị quyết  Trung ương 4, 6, 7 khoá 12.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; về bảo vệ chính trị nội bộ, luân chuyển cán bộ; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là uỷ viên Trung ương, uỷ viên Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị...

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, so với các nhiệm kỳ trước, công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự khoá 13 có những điểm khác biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11, trong đó có một số nội dung đổi mới căn bản hoạt động này.

Trước hết là việc xây dựng quy hoạch cấp chiến lược của TƯ Đảng phải gắn kết chặt chẽ với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác nhân sự của mỗi nhiệm kỳ đại hội toàn quốc của Đảng. Trong đó, Bộ Chính trị khoá 12 xác định, cần tập trung lãnh đạo xây dựng quy hoạch cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó". Trước hết, quy hoạch Ban chấp hành Trung ương trình hội nghị Trung ương  9, sau đó tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch.

Thứ hai là đổi mới theo quy trình, cách làm trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự (cụ thể hoá các tiêu chuẩn và điều kiện với các chức danh quy hoạch, quy trình giới thiệu cụ thể) tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thì theo đúng 5 bước.

Ba là cụ thể hoá về tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh quy hoạch theo Quy định 90 của Bộ Chính trị khoá 12. Đồng thời bổ sung quy định về cơ cấu, số lượng, đối tượng, quy trình, cách làm theo hướng thống nhất, đồng bộ, tổng thể, liên thông.

Trong việc xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc coi trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, sự gương mẫu của bản thân và gia đình cán bộ. Năng lực công tác gắn với kết quả công tác, sản phẩm cụ thể ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Nhân sự được quy hoạch cũng cần có hoài bão, khát vọng đổi mới, vì sự phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong công tác phối hợp để nâng cao chất lượng thẩm tra nhân sự quy hoạch. Giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ trong xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch, không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Cơ chế tiếp theo, ông Nguyễn Thanh Bình lưu ý là cần có cơ chế kiểm soát, không để lọt những người có một trong những hạn chế khuyết điểm sau vào quy hoạch cấp chiến lược: những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; cơ hội chính trị; xu nịnh, chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân, không trong sáng; bản thân và gia đình không gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, đến thời điểm này, các cấp uỷ trực thuộc Trung ương và nhiều địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự khoá tới để trình Trung ương xem xét tại hội nghị lần thứ 9. Về cơ bản, các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm kế hoạch 11 của Bộ Chính trị, qua đó đã tạo được không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị.

“Nhìn chung, kết quả giới thiệu nhân sự cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, bước đầu góp phần khắc phục hiện tượng chạy quy hoạch hoặc vận động, xin phiếu giới thiệu thông qua quen biết” – Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương khái quát.

P. Thảo