“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách." (Thông Luận)