Trí thức là ai? Trí thức có vai trò gì trong quá trình dân chủ hóa Đất nước? (Nguyễn Gia Kiểng-Thông Luận)

"Những kháng nghị hợp lòng dân, đúng đạo Trời, dù có phải đổi cả tính mạng chúng ta cũng phải tranh đấu. Đây là bổn phận mà mỗi người dân chúng ta phải thực hiện đối với đất nước."