Nhìn từ Úc : Những vấn đề an ninh quốc gia

Chúng ta không chỉ có vấn đề biển Đông với Trung Quốc, mà vấn đề sông Mê kong cũng quan trọng và nghiêm trọng không kém. Trung Quốc đang nắm giữ 8 con đập lớn chắn ngang thượng nguồn để giữ lại tổng cộng hơn 40 tỉ m3 nước. Cần có một liên minh với các nước trong khu vực bị ảnh hưởng để gây áp lực lên chính quyền CSTQ và đưa vấn đề ra công luận quốc tế.


Bài viết va qua vsông Mekong cho thấy hai điu cơ bn nht. Mt, Trung Quc là mi đe da ln lao nht đi vi đt nước Vit Nam. Hai, nước t sông Mekong là ngun tài nguyên quan trng cho mi mt đi sng ca 20 triu dân Vit Nam.

anninh1
8 đập thủy điện chắn ngang sông Mekong (Lan Thương) trên đất Trung Quốc đã giữ lại tổng cộng hơn 40 tỉ m3 nước cho các mục đích phát điện, tưới tiêu... 

Trung Quốc hiện đang nm cái cán, cho nên việc h x hay gi li nước, đu tác đng sâu xa lên 20 triu dân này, cũng như các quc gia h ngun khác.
Trung Quốc có đến 1,4 t dân, gp 14 ln dân s Vit Nam. H cn ngun lc di dào đ nuôi sng dân s khng khiếp này.

Không riêng gì Trung Quốc, các cuc chinh pht đế quc, xưa và nay, đ vơ vét tài nguyên, đ đô h và "thc dân", là mt phn ca lch s nhân loi. Nhng nước văn minh nht, t Anh, Pháp, M, B Đào Nha, Tây Ban Nha, Nga, Đc, Trung Quc, Nht v.v… không nước nào là bàn tay không dính máu.

Việt Nam cũng không ngoi l, cũng tng đi chiếm đt dân tc khác, xóa b trên bn đ nước Chiêm Thành, chng hn.

Tóm lại, hi xưa quan h quc tế mang đm tính cá ln "nut" cá bé như thế nào thì thi nay cũng có nhựy, có điều hiếm hoi và khôn khéo hơn. Không nut, nhưng trc li, bng nhiu hình thc khác nhau. Công khai hoc ngm ngm. Kinh tế, quân s hoc bng quy đnh, như cm vn, ngăn chn, chế tài, chng hn.

Hồi xưa, an ninh quc gia mang đm tính quân s, quyn lc cng. Thời nay, ngoài quyn lc cng, là điu d thy, còn có quyn lc mm và quyn lc bén. Trung Quc là quc gia chuyên s dng quyn lc bén đ chế ng và trng pht nhng cá nhân, t chc hay quc gia nào không tuân th ch trương ca h. H âm mưu, kín đáo, để đi tượng phi phc tùng. Chng hn, các hc gi, chuyên gia, nghiên cu, trong và ngoài Trung Quc v.v… cũng c tránh tr thành mc tiêu chiếu c ca Bc Kinh đ các tác phm của họ được ph biến trong lc đa Trung Quc.

An ninh của mi quc gia là quan trọng nht, vì nó là s sng còn ca quc gia đó. Nhưng an ninh quc gia thi nay là gì ? Bao hàm nhng gì ?

Là nhiều th lm. Nước là mt trong các th đó. Thiếu cái gì ch thiếu không khí trong lành và thiếu nước trong sch thì mi mng sng, và sinh kế (livelihood), đu b đe da.
Trong thời hin đi hóa và toàn cu hóa hôm nay, an ninh ca mt quc gia bao hàm rt nhiu yếu t liên quan mt thiết đến mng sng và sinh kế ca quc gia đó.
Vũ khí, mọi loi vũ khí, nht là vũ khí hy dit hàng lot n ht nhân, hóa hc, sinh hc, đc bit vi trùng như đi dch Covid-19, là vn đ an ninh hàng đu ca mi quc gia. Nó trc tiếp đe da mng sng và an toàn ca mi công dân.

Khủng b, bên trong ni đa hay t thế lc nước ngoài, đu là vn đ an ninh quc gia.
Các tổ chc ti phm xuyên quc gia, buôn bán người, ma túy, hàng cm, vũ khí v.v… đu đe da đến mng sng và an toàn ca mi công dân.
Tình báo, can thiệp nước ngoài, có th gây nh hưởng tiêu cc hay lũng đon lên trên nn chính tr ni đa v.v… Nó có khả năng làm hư hng tiến trình vn hành gung máy nhà nước, tác đng đến tính chính trc ca lut pháp và s thi hành pháp lut. Và có kh năng đy lùi giá tr dân ch và văn hóa dân ch ca mt quc gia.

An ninh mạng, mt đa ht mi, có nguy cơ làm tê liệt s vn hành ca mt hay nhiu t chc, đnh chế, cơ s thương mi, cơ quan chính quyn, Liên Hip Châu Âu, Liên Hip Quc v.v… Tt c đu có th b mt mát tài sn trí tu giá tr hàng đu. Trung Quc là mt trong những thành phn nguy him nht cho mi nn dân ch cp tiến và các đnh chế (xuyên) quc gia hin nay.

Tất nhiên, nn hòa bình thế gii và an ninh trong vùng cũng quan trng. Mt biến c trong vùng có kh năng leo thang rt nhanh đ tr thành toàn cu, như Thế Chiến I và II. Đa chính trị, tranh giành quyn li và quyn lc, như Trung Quc đang tiến hành ti Bin Đông, đang là đim nóng hin nay.
Kỹ ngh không gian, v tinh, cũng như vai trò và ngun lc dưới lòng sâu đi dương, Nam cc và Bc cc, hay ngoài trái đt, tr thành mục tiêu theo đuổi ca các cường quc.

Vì thế, đ bo v an ninh quc gia, ngoài kh năng quân s và nhim v bo v biên gii cũng như ch quyn trên bin đo, mt chính quyn phi có kh năng thương thuyết trên chính trường quc tế. Càng có nhiu liên minh cũng như đi tác chia s các giá tr chung v an ninh, v các mi đe da, v các mc tiêu chiến lược, và hp tác v kinh tế thương mi v.v… thì quc gia đó s có nhiu ưu thế hơn so vi quốc gia không có. Đó là mt đi ngoi nhm thúc đy môi trường quc tế thun li. Mt đi ni thì, ngoài các ưu tiên bo v và cng c ch quyn, đm bo dân s an toàn và vng mnh, cn n lc đ bo đm ti đa tài sn, cơ s h tng và các đnh chế ca quc gia mình.

Các cơ s hng tng trọng yếu ở đây là nhng vt cht và dch v cn thiết cho đi sng hàng ngày ca mi người dân. Nó bao gồm năng lượng (điện, ga, năng lượng tái to v.v…), thông tin liên lc, nước, giao thông (kể c sân bay, cng), y tế, thc phm và tp hóa, ngân hàng và tài chính, đến các cơ quan và đnh chế ca chính ph. Nn an ninh quc gia ch vng n khi cơ s h tng được an toàn và kiên định. Như thế, nó s h tr năng sut và giúp thúc đy các hot đng kinh doanh làm nn tng cho tăng trưởng kinh tế.

Trường hp đin hình nht đ so sánh hc hi là s can thip ca nước ngoài đi vi nước Úc trong thi gian qua. Th phm không ai khác là Trung Quốc. Đng trước các âm mưu và n lc lũng đon ngày càng gia tăng ca Trung Quc đi vi Úc, quc hi Úc đã thông qua B lut H tng Cơ s Trng yếu 2018 (Security of Critical Infrastructure Act 2018). Bộ lut này được thiết kế đ qun lý các ri ro an ninh quc gia mang tính phc tp và biến đi do s phá hoi, gián đip và cưỡng chế t sự can thip ca nước ngoài vào cơ s h tng quan trng ca Úc. S tham gia cnước ngoài, thông qua sở hu, đt cơ s ngoài nước (offshoring), giao hp đng bên ngoài (outsourcing) và sp xếp chui cung ng, có th gia tăng đáng k kh năng ca thành phn phá hoi đi vi các tài sn cơ s h tng quan trng. Qua cách đó, những việc này lại có kh năng gây ra nhiu nh hưởng nghiêm trọng cho doanh nghip, chính ph và cng đng. Nh B lut này mà Úc đã ra tay can thip và ngăn chn nhng mưu toan gây nh hưởng ca Trung Quc khi nhm đến mua đt hay thuê dài hn nhiu cơ s h tng ca nước Úc.

Để tóm tt, an ninh quc gia ngày nay rất rng trong thi đi thông tin và k ngh hin đi, và tt c đu có th nh hưởng trc tiếp đến đi sng người dân. Nếu không có chiến lược và chính sách đi phó, tt c đu có th d b tn thương bi nhiu thành phn bt ho, t khng b, cc đoan, đến các t chc ti phm xuyên quc gia, các nhà nước đc tài tham nhũng, và nhng quc gia theo ch nghĩa xét li như Nga và Trung Quc.

Nước ch là mt phn, dù là mt trong nhng phn quan trng nht ca đi sng con người. Trung Quc hin nay có khả năng đ nh hưởng lên mt phn năm dân s Vit Nam qua sông Mekong. Ngoài sông Mekong, h có vô vàn th đon khác đ nh hưởng tiêu cc lên nền chính tr, kinh tế và hu như mi mt đi sng ca người dân Vit Nam, k c s bao vây ca h ngoài Biển Đông.
Bài viết này là tin đ đ bàn v các vn đ liên quan đến nước cho bài sau.

Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 17/07/2020
Tài liệu tham kho :
1. Department of The Prime Minister and Cabinet, "Strong and Secure, A Strategy for Australia’s National Security ", Australian Government ; Accessed on 12 July 2020.
2. Home Affairs, "Security Coordination : Security of Critical Infrastructure Act 2018", Australian Government ; Accessed on 15 July 2020.
3. Home Affairs, "Critical infrastructure resilience ", Australian Government ; Accessed on 12 July 2020.
4. Critical Infrastructure Centre, "The Security of Critical Infrastructure Act 2018 ", Australian Government ; Accessed on 12 July 2020.
5. The White House, "National Security Strategy of the United States of America ", US Government, 18 December 2017.